Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
 ข้อมูลการติดต่อ
 
 สำนักปลัดเทศบาล
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาฯ
 ร้องทุกข์ - ร้องเรียน
 อำนาจหน้าที่
 
 โครงสร้างองค์กร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองประปา
  กองสาธารณสุข
 
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
สถานที่สำคัญ
ผลิตภัณฑ์ตำบล
มุมอาเซียน
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ข่าวเด่น
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
วีดีทัศน์
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 E-mail
 Q & A
 รายงานผลดำเนินงานประจำปี
 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลัง
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 เทศบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๒
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 เทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ 2563
 แนะนำการชำระภาษี
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รับฟังความเห็นงานด้านทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการการกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้เทศบาล พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
งานฉลองศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ประจำปี ๒๕๖๔
งานฉลองศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ประจำปี ๒๕๖๔
"ปฏิบัติการล้างเมือง ล้าง COVID-19"
 
ปลัดเทศบาลตำบลชุมพลบุรี ร่วมกับ นายอำเภอชุมพลบุรี ผกก.สภ.ชุมพลบุรี ท้องถิ่นอำเภอชุมพลบุรี ตรวจติดตามการปฏิบัติตามมาตรการรองรับการเปิดเรียนของสถานศึกษาในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ร.ร.ชวส. และ ร.ร.อนุบาลชุมพลบุรี
ปลัดเทศบาลตำบลชุมพลบุรี ร่วมกับ นายอำเภอชุมพลบุรี ผกก.สภ.ชุมพลบุรี ท้องถิ่นอำเภอชุมพลบุรี ตรวจติดตามการปฏิบัติตามมาตรการรองรับการเปิดเรียนของสถานศึกษาในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ร.ร.ชวส. และ ร.ร.อนุบาลชุมพลบุรี
วันที่ 9 มิถุนายน 2563 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดโรงพยาบาลชุมพลบุรี และประชุมมอบนโยบายแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2563 ณ เทศบาลตำบลชุมพลบุรี
วันที่ 9 มิถุนายน 2563 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดโรงพยาบาลชุมพลบุรี และประชุมมอบนโยบายแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2563 ณ เทศบาลตำบลชุมพลบุรี
 
 
 
 
[ 16-11-2563] แบบกำหนดสถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับ ...   doc120010127141306.pdf 
[ 01-10-2563] ประกาศเทศบาลตำบลชุมพลบุรี เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณร่ายจ่าย ประจำปีงบปร ...   doc120201007201550.pdf 
[ 27-09-2563] รายงานผลด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม   doc120200927214838.pdf 
[ 28-08-2563] ประกาศเทศบาลตำบลชุมพลบุรี เรื่อง ประกาศกำหนดเปิดเผยราคากลางและวงเงินงบประมาณที่ม ...   doc120200902024209.pdf 
[ 28-08-2563] ประกาศขอขยายระยะเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตา ...   doc120200827201823.pdf 
 
[ 11-09-2562] ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุกดีเซล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidd ...   doc120190916013043.pdf 
[ 11-09-2562] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์สำนักงานเทศบาลตำบลชุมพลบุรี ด้วยวิธีประกวด ...   doc120190916012044.pdf 
[ 05-09-2562] ประกาศกำหนดเปิดเผยราคากลางและวงเงินงบประมาณในงานจ้างก่อสร้าง   doc120190916010750.pdf 
[ 29-08-2562] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า   ไฟล์เอกสาร 1 
[ 26-08-2562] รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน เทศบาลตำบลชุมพลบุรี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กั ...   doc120190902193928.pdf 
 
 
 
 
  [ 20-01-2564 ]ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเชย การอนุมัติการจบการศึกษาและการจัดทำระเบียบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ปีการศึกษา 2563
  [ 20-01-2564 ]แจ้งเลื่อนกำหนดการดำเนินการโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  [ 20-01-2564 ]ประกาศเลื่อนการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
  [ 20-01-2564 ]การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง) 
  [ 20-01-2564 ]การเพิ่มประสิทธิภาพการคลังท้องถิ่น 
 
 
 [ 20-01-2564 ]การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ทอ. ทุก อ. และนายก ทม.สร.)
 [ 20-01-2564 ]การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองท้องถิ่น (นอ.เมืองสุรินทร์ และศรีณรงค์)
 [ 20-01-2564 ]แนวทางการปฏิบัติงานของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 
 [ 20-01-2564 ]การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2564)
 [ 20-01-2564 ]การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองท้องถิ่น (นอ.เมืองสุรินทร์ สนม รัตนบุรี)
 
 
    ขออนุญาตเรียนถามตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป... [สิทธิกร ใจกล้า]   (อ่าน : 40/ ตอบ : 0)
    ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย... [JSOFT]   (อ่าน : 33/ ตอบ : 1)
    ขอข้อมูลท้องถิ่น ... [ผู้ใฝ่เรียน]   (อ่าน : 38/ ตอบ : 0)
 
 
 
 
 
 
( โทร. 0-4459-6410,08-9847-5859 ) pornphandunnoug@gmail. com
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่อเทศบาล