Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
 ข้อมูลการติดต่อ
 
 สำนักปลัดเทศบาล
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาฯ
 ร้องทุกข์ - ร้องเรียน
 อำนาจหน้าที่
 
 โครงสร้างองค์กร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองประปา
  กองสาธารณสุข
 
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
สถานที่สำคัญ
ผลิตภัณฑ์ตำบล
มุมอาเซียน
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ข่าวเด่น
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
วีดีทัศน์
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 E-mail
 Q & A
 รายงานผลดำเนินงานประจำปี
 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลัง
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 เทศบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๒
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 เทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ 2563
 แนะนำการชำระภาษี
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รับฟังความเห็นงานด้านทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการการกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้เทศบาล พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปลัดเทศบาลตำบลชุมพลบุรี ร่วมกับ นายอำเภอชุมพลบุรี ผกก.สภ.ชุมพลบุรี ท้องถิ่นอำเภอชุมพลบุรี ตรวจติดตามการปฏิบัติตามมาตรการรองรับการเปิดเรียนของสถานศึกษาในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ร.ร.ชวส. และ ร.ร.อนุบาลชุมพลบุรี
ปลัดเทศบาลตำบลชุมพลบุรี ร่วมกับ นายอำเภอชุมพลบุรี ผกก.สภ.ชุมพลบุรี ท้องถิ่นอำเภอชุมพลบุรี ตรวจติดตามการปฏิบัติตามมาตรการรองรับการเปิดเรียนของสถานศึกษาในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ร.ร.ชวส. และ ร.ร.อนุบาลชุมพลบุรี
วันที่ 9 มิถุนายน 2563 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดโรงพยาบาลชุมพลบุรี และประชุมมอบนโยบายแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2563 ณ เทศบาลตำบลชุมพลบุรี
วันที่ 9 มิถุนายน 2563 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดโรงพยาบาลชุมพลบุรี และประชุมมอบนโยบายแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2563 ณ เทศบาลตำบลชุมพลบุรี
 
เทศบาลตำบลชุมพลบุรี ได้มีมาตรการแจกหน้ากากและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล
เทศบาลตำบลชุมพลบุรี ได้มีมาตรการแจกหน้ากากและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล
เทศบาลตำบลชุมพลบุรี จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 100 คน ประกอบด้วยบุคลากรสังกัดเทศบาลตำบลชุมพลบุรี ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสา
เทศบาลตำบลชุมพลบุรี จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 100 คน ประกอบด้วยบุคลากรสังกัดเทศบาลตำบลชุมพลบุรี ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสา
 
 
 
 
[ 01-07-2563] ประกาศเรื่อง ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลชุมพลบุรี   doc120200702085547.pdf 
[ 07-01-2563] ประกาศเทศบาลตำบลชุมพลบุรี เรื่อง ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประ ...   doc120200107194649.pdf 
[ 05-11-2562] นโยบายการต่อต้านการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ   doc120191105004145.pdf 
[ 05-11-2562] นโยบายต่อต้านการให้หรือรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติ ...   doc120191105004059.pdf 
[ 05-11-2562] มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน   doc120191105003910.pdf 
 
[ 11-09-2562] ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุกดีเซล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidd ...   doc120190916013043.pdf 
[ 11-09-2562] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์สำนักงานเทศบาลตำบลชุมพลบุรี ด้วยวิธีประกวด ...   doc120190916012044.pdf 
[ 05-09-2562] ประกาศกำหนดเปิดเผยราคากลางและวงเงินงบประมาณในงานจ้างก่อสร้าง   doc120190916010750.pdf 
[ 29-08-2562] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า   ไฟล์เอกสาร 1 
[ 26-08-2562] รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน เทศบาลตำบลชุมพลบุรี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กั ...   doc120190902193928.pdf 
 
 
 
 
  [ 03-07-2563 ]แนวทางการดำเนินโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนและการสนับสนุนอาหารกลางวันในโรงเรียน รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)[[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]][[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]][[สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]
  [ 03-07-2563 ]โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัดเทศบาลที่รับผิดชอบงานด้านกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน กีฬา และนันทนาการ ประจำปี พ.ศ. 2563
  [ 03-07-2563 ]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563)[[บัญชีรายชื่อ (รายเก่า)] ][[บัญชีรายชื่อ (รายใหม่)]][[บัญชีสรุป อปท]
  [ 03-07-2563 ]การตอบแบบสอบถามการเปิดสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[[แบบสอบถาม]
  [ 03-07-2563 ]การประชุมผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
 
 
 [ 03-07-2563 ]แจ้งเพิ่มเติมรายชื่อบริษัที่ผ่านการรับรองมาตรฐานวัสดุน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่มฯ 
 [ 03-07-2563 ]ประชาสัมพันธ์การสำรวจเรื่องการบริการข้อมูลวิชาการด้านธรณีวิทยา 
 [ 03-07-2563 ]ขอเผยแพร่ประชาสัมพัธ์สื่อองค์ความรู้
 [ 03-07-2563 ]มอบหมายผู้แทนของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวร่วมกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวอดล้อม
 [ 03-07-2563 ]โครงการอบรมสัมมนาชี้แจงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2563 
 
 
    ขออนุญาตเรียนถามตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป... [สิทธิกร ใจกล้า]   (อ่าน : 28/ ตอบ : 0)
    ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย... [JSOFT]   (อ่าน : 22/ ตอบ : 0)
    ขอข้อมูลท้องถิ่น ... [ผู้ใฝ่เรียน]   (อ่าน : 25/ ตอบ : 0)
 
 
 
 
 
 
( โทร. 0-4459-6410,08-9847-5859 ) pornphandunnoug@gmail. com
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่อเทศบาล