Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
 ข้อมูลการติดต่อ
 
 สำนักปลัดเทศบาล
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาฯ
 ร้องทุกข์ - ร้องเรียน
 อำนาจหน้าที่
 
 โครงสร้างองค์กร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองประปา
  กองสาธารณสุข
 
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
สถานที่สำคัญ
ผลิตภัณฑ์ตำบล
มุมอาเซียน
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ข่าวเด่น
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
วีดีทัศน์
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 E-mail
 Q & A
 รายงานผลดำเนินงานประจำปี
 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลัง
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 เทศบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๒
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 เทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ 2563
 แนะนำการชำระภาษี
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รับฟังความเห็นงานด้านทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการการกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้เทศบาล พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลชุมพลบุรี ได้มีมาตรการแจกหน้ากากและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล
เทศบาลตำบลชุมพลบุรี ได้มีมาตรการแจกหน้ากากและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล
เทศบาลตำบลชุมพลบุรี จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 100 คน ประกอบด้วยบุคลากรสังกัดเทศบาลตำบลชุมพลบุรี ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสา
เทศบาลตำบลชุมพลบุรี จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 100 คน ประกอบด้วยบุคลากรสังกัดเทศบาลตำบลชุมพลบุรี ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสา
 
การจัดตั้งศูนย์บัญชาการประสานงานและติดตามการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
การจัดตั้งศูนย์บัญชาการประสานงานและติดตามการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
งานฉลองศาลเจ้าพ่อหลักเมืองชุมพลบุรี ประจำปี 2563
งานฉลองศาลเจ้าพ่อหลักเมืองชุมพลบุรี ประจำปี 2563
 
 
 
 
[ 07-01-2563] ประกาศเทศบาลตำบลชุมพลบุรี เรื่อง ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประ ...   doc120200107194649.pdf 
[ 05-11-2562] นโยบายการต่อต้านการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ   doc120191105004145.pdf 
[ 05-11-2562] นโยบายต่อต้านการให้หรือรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติ ...   doc120191105004059.pdf 
[ 05-11-2562] มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน   doc120191105003910.pdf 
[ 13-09-2562] เทศบาลตำบลชุมพลบุรี ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจ ...  
 
[ 11-09-2562] ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุกดีเซล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidd ...   doc120190916013043.pdf 
[ 11-09-2562] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์สำนักงานเทศบาลตำบลชุมพลบุรี ด้วยวิธีประกวด ...   doc120190916012044.pdf 
[ 05-09-2562] ประกาศกำหนดเปิดเผยราคากลางและวงเงินงบประมาณในงานจ้างก่อสร้าง   doc120190916010750.pdf 
[ 29-08-2562] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า   ไฟล์เอกสาร 1 
[ 26-08-2562] รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน เทศบาลตำบลชุมพลบุรี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กั ...   doc120190902193928.pdf 
 
 
 
 
  [ 03-04-2563 ]การลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment System : ITAS) 
  [ 03-04-2563 ]ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียกเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคืนจากผู้สูงอายุที่รับบำนาญจากหน่วยงานของรัฐ  
  [ 03-04-2563 ]การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
  [ 03-04-2563 ]การแก้ไขปัญหาการถ่ายโอนทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงชนบทให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [ 03-04-2563 ]แนวทางการจัดหาอาหารในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID - 19)) 
 
 
 [ 03-04-2563 ]ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 
 [ 03-04-2563 ]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2 (เดือนมีนาคม 2563) เพิ่มเติม
 [ 03-04-2563 ]การเร่งรัดการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 [ 03-04-2563 ]การคัดเลือกสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลที่ดำเนินการป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ประจำปี 2563 
 [ 03-04-2563 ]ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลและองค์กรดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 2563 และการประกวด คลิปวีดีโอด้านอนามัย
 
 
    ขออนุญาตเรียนถามตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป... [สิทธิกร ใจกล้า]   (อ่าน : 23/ ตอบ : 0)
    ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย... [JSOFT]   (อ่าน : 18/ ตอบ : 0)
    ขอข้อมูลท้องถิ่น ... [ผู้ใฝ่เรียน]   (อ่าน : 21/ ตอบ : 0)
 
 
 
 
 
 
( โทร. 0-4459-6410,08-9847-5859 ) pornphandunnoug@gmail. com
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่อเทศบาล