สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
 ข้อมูลการติดต่อ
 โครงสร้างองค์กร
 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 สำนักปลัดเทศบาล
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาฯ
 ร้องทุกข์ - ร้องเรียน
 อำนาจหน้าที่
 
  คณะผู้บริหาร
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองประปา
  กองสาธารณสุข
 
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
สถานที่สำคัญ
ผลิตภัณฑ์ตำบล
มุมอาเซียน
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ข่าวเด่น
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
วีดีทัศน์
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 E-mail
 Q & A
 รายงานผลดำเนินงานประจำปี
 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลัง
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 เทศบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๒
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 เทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ 2563
 แนะนำการชำระภาษี
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รับฟังความเห็นงานด้านทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการการกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ 2564
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 คำร้องขอจัดเก็บกิ่งไม้ใบไม้
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้เทศบาล พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เธ เธฒเธžเธเธดเธˆเธเธฃเธฃเธก
______________________________________________________________________________________________
งานฉลองศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ประจำปี ๒๕๖๔
งานฉลองศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ประจำปี ๒๕๖๔ 
"ปฏิบัติการล้างเมือง ล้าง COVID-19" 
ปลัดเทศบาลตำบลชุมพลบุรี ร่วมกับ นายอำเภอชุมพลบุรี ผกก.สภ.ชุมพลบุรี ท้องถิ่นอำเภอชุมพลบุรี ตรวจติดตามการปฏิบัติตามมาตรการรองรับการเปิดเรียนของสถานศึกษาในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ร.ร.ชวส. และ ร.ร.อนุบาลชุมพลบุรี
ปลัดเทศบาลตำบลชุมพลบุรี ร่วมกับ นายอำเภอชุมพลบุรี ผกก.สภ.ชุมพลบุรี ท้องถิ่นอำเภอชุมพลบุรี ตรวจติดตามการปฏิบัติตามมาตรการรองรับการเปิดเรียนของสถานศึกษาในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ร.ร.ชวส. และ ร.ร.อนุบาลชุมพลบุรี 
วันที่ 9 มิถุนายน 2563 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดโรงพยาบาลชุมพลบุรี และประชุมมอบนโยบายแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2563 ณ เทศบาลตำบลชุมพลบุรี
วันที่ 9 มิถุนายน 2563 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดโรงพยาบาลชุมพลบุรี และประชุมมอบนโยบายแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2563 ณ เทศบาลตำบลชุมพลบุรี 
เทศบาลตำบลชุมพลบุรี ได้มีมาตรการแจกหน้ากากและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล
เทศบาลตำบลชุมพลบุรี ได้มีมาตรการแจกหน้ากากและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล  
เทศบาลตำบลชุมพลบุรี จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 100 คน ประกอบด้วยบุคลากรสังกัดเทศบาลตำบลชุมพลบุรี ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสา
เทศบาลตำบลชุมพลบุรี จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 100 คน ประกอบด้วยบุคลากรสังกัดเทศบาลตำบลชุมพลบุรี ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสา 
การจัดตั้งศูนย์บัญชาการประสานงานและติดตามการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
การจัดตั้งศูนย์บัญชาการประสานงานและติดตามการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) 
งานฉลองศาลเจ้าพ่อหลักเมืองชุมพลบุรี ประจำปี 2563
งานฉลองศาลเจ้าพ่อหลักเมืองชุมพลบุรี ประจำปี 2563 
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 
โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ
โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ  
เทศกาลปลาไหล ข้าวใหม่หอมมะลิ และงานกาชาดประจําปี 2562
เทศกาลปลาไหล ข้าวใหม่หอมมะลิ และงานกาชาดประจําปี 2562 
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ 
โครงการฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่่นโดยยึดหลักความโปร่งใส
โครงการฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่่นโดยยึดหลักความโปร่งใส 
โครงการจิตอาสา
โครงการจิตอาสา 
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
วันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๒
วันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๒ 
งานฉลองศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ชุมพลบุรี ประจำปี ๒๕๖๒
งานฉลองศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ชุมพลบุรี ประจำปี ๒๕๖๒ 
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ 
โครงการกำจัดขยะ คัดแยกขยะ กิจกรรม แผนรณรงคฺ์แยกก่อนทิ้ง
โครงการกำจัดขยะ คัดแยกขยะ กิจกรรม แผนรณรงคฺ์แยกก่อนทิ้ง 
โครงการ
โครงการ "มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา" เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
งานปลาไหลประจำปี ๒๕๖๑
งานปลาไหลประจำปี ๒๕๖๑ 
๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช
๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช 
โครงการจิตอาสา
โครงการจิตอาสา 
โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย 
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม 
ท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
ท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 
โครงการจิตอาสา
โครงการจิตอาสา 
โครงการศึกษาดูงาน การจัดการมูลฝอยแบบครบวงจรเทศบาลตำบลสตึก
โครงการศึกษาดูงาน การจัดการมูลฝอยแบบครบวงจรเทศบาลตำบลสตึก 
กิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
กิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแหล่งท่องเที่ยวและพัฒนา และปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน กิจกรรม:เทศบาลตำบลชุมพลบุรีร่วมใจ ทำความสะอาดครั้งใหญ่ Big Cleaning Day ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแหล่งท่องเที่ยวและพัฒนา และปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน กิจกรรม:เทศบาลตำบลชุมพลบุรีร่วมใจ ทำความสะอาดครั้งใหญ่ Big Cleaning Day ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
โครงการปรับสภาพที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ
โครงการปรับสภาพที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ 
รณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม
รณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม 
วันเทศบาล ๒๕๖๑
วันเทศบาล ๒๕๖๑ 
การกำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของเทศบาลตำบลชุมพลบุรี
การกำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของเทศบาลตำบลชุมพลบุรี 
รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ๒๕๖๑
รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ๒๕๖๑ 
การประชุมประชาคมระดับตำบล
การประชุมประชาคมระดับตำบล 
วันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๑
วันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๑ 
เทศกาลปลาไหล ข้าวใหม่หอมมะลิ และงานกาชาดประจำปี ๒๕๖๐
เทศกาลปลาไหล ข้าวใหม่หอมมะลิ และงานกาชาดประจำปี ๒๕๖๐  
โครงการตลาดนัดประชารัฐ
โครงการตลาดนัดประชารัฐ "โครงการไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง" 
๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ข้าราชการ ประชาชนชาวอำเภอชุมพลบุรี ร่วมถวายดอกไม้จันทน์ ณ พระเมรุมาศจำลอง โดยจำนวนดอกไม้จันทน์ มีจำนวน ๗๐,๙๘๗ ดอก และร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บวรนาถบพิตร
๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ข้าราชการ ประชาชนชาวอำเภอชุมพลบุรี ร่วมถวายดอกไม้จันทน์ ณ พระเมรุมาศจำลอง โดยจำนวนดอกไม้จันทน์ มีจำนวน ๗๐,๙๘๗ ดอก และร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บวรนาถบพิตร 
สภาเด็กและเยาวชนระดับอำเภอ
สภาเด็กและเยาวชนระดับอำเภอ 
วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. เทศบาลตำบลชุมพลบุรี ร่วมกับ อำเภอชุมพลบุรี ส่วนราชการ และพ่อค้าประชาชนในเขตเทศบาล ร่วมกิจกรรมร้องเพลงชาติไทย เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๖ ที่พระราชทานธงชาติไทยครบร
วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. เทศบาลตำบลชุมพลบุรี ร่วมกับ อำเภอชุมพลบุรี ส่วนราชการ และพ่อค้าประชาชนในเขตเทศบาล ร่วมกิจกรรมร้องเพลงชาติไทย เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๖ ที่พระราชทานธงชาติไทยครบร 
โครงการฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริตคอรัปชั่นโดยยึดหลักความโปร่งใส กิจกรรม : ส่งเสริมท้องถิ่นปลอดภัยทุจริตประจำปี ๒๕๖๐ การสร้างสังคมที่ไม่ทันต่อการทุจริต และยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านทุจริต เทศบาลตำบลชุมพลบุรี อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุริน
โครงการฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริตคอรัปชั่นโดยยึดหลักความโปร่งใส กิจกรรม : ส่งเสริมท้องถิ่นปลอดภัยทุจริตประจำปี ๒๕๖๐ การสร้างสังคมที่ไม่ทันต่อการทุจริต และยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านทุจริต เทศบาลตำบลชุมพลบุรี อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุริน 
โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 
โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทาน
โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทาน 
โครงการวันเข้าพรรษา และกิจกรรมวันงดดื่มสุรา ประจำปี ๒๕๖๐
โครงการวันเข้าพรรษา และกิจกรรมวันงดดื่มสุรา ประจำปี ๒๕๖๐ 
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโลก
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโลก 
งานฉลองศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ชุมพลบุรี ประจำปี ๒๕๖๐
งานฉลองศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ชุมพลบุรี ประจำปี ๒๕๖๐ 
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ 
กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อเป็นการเสริมสร้างให้บุคลากรในสังกัดมีสุขภาพลานามัยที่ดี
กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อเป็นการเสริมสร้างให้บุคลากรในสังกัดมีสุขภาพลานามัยที่ดี 
โครงการตลาดนัดชุมชน
โครงการตลาดนัดชุมชน"ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้" ทุกวันอังคาร เวลา 15.00 - 20.00 น. 
กิจกรรมวันเทศบาลเคลื่อนที่ และเวทีการประชาคมการก่อสร้างโรงกำจัดขยะแบบครบวงจร
กิจกรรมวันเทศบาลเคลื่อนที่ และเวทีการประชาคมการก่อสร้างโรงกำจัดขยะแบบครบวงจร 
โครงการส่งเสริมพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ ฯ
โครงการส่งเสริมพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ ฯ 
รณรงค์โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๙
รณรงค์โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๙ 
งานปลาไหลประจำปี ๒๕๕๘
งานปลาไหลประจำปี ๒๕๕๘ 
งานบัณฑิตน้อย
งานบัณฑิตน้อย 
งานฉลองศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ชุมพลบุรี ประจำปี ๒๕๕๙
งานฉลองศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ชุมพลบุรี ประจำปี ๒๕๕๙ 
วันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๕๙
วันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๕๙ 
วันที่ 23 ตุลาคม 2563 จ่าเอก พิพัฒน์ชัย ชนะศรี ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลชุมพลบุรี ร่วมทำพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
วันที่ 23 ตุลาคม 2563 จ่าเอก พิพัฒน์ชัย ชนะศรี ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลชุมพลบุรี ร่วมทำพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  
13 ตุลาคม 2563 จ่าเอก พิพัฒน์ชัย ชนะศรี ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลชุมพลบุรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม และพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต
13 ตุลาคม 2563 จ่าเอก พิพัฒน์ชัย ชนะศรี ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลชุมพลบุรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม และพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต 
 หน้า 1 | 2 | 
 
 
( โทร. 0-4459-6410,08-9847-5859 ) pornphandunnoug@gmail. com
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่อเทศบาล