กระดานสนทนาทั้งหมด
   
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
 ข้อมูลการติดต่อ
 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 ประเมินคุณธรรมความโปร่งใส ITA ประจำปี 2566
 
 สำนักปลัดเทศบาล
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาฯ
 ร้องทุกข์ - ร้องเรียน
 อำนาจหน้าที่
 
 โครงสร้างองค์กร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองประปา
  กองสาธารณสุข
 
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
สถานที่สำคัญ
ผลิตภัณฑ์ตำบล
มุมอาเซียน
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ข่าวเด่น
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
วีดีทัศน์
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 E-mail
 Q & A
 รายงานผลดำเนินงานประจำปี
 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  แผนยุทธศาสตร์
  รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลัง
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 เทศบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๒
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 เทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ 2563
 เทศบัญญัติประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๕
 แนะนำการชำระภาษี
 
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รับฟังความเห็นงานด้านทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการการกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ 2564
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 E - Service
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้เทศบาล พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
 
 
งานเจ้าพ่อหลักเมือง ประจำปี ๒๕๖๖
งานเจ้าพ่อหลักเมือง ประจำปี ๒๕๖๖
การแข่งขันตำข้าว และหุงข้าวแบบโบราณ งานปลาไหลข้าวใหม่หอมมะลิ ประจำปี 2565
การแข่งขันตำข้าว และหุงข้าวแบบโบราณ งานปลาไหลข้าวใหม่หอมมะลิ ประจำปี 2565
 
การแข่งขันจับปลาไหล คนไทย และคนต่างชาติ
การแข่งขันจับปลาไหล คนไทย และคนต่างชาติ
ขบวนแห่งานปลาไหลข้าวใหม่หอมมะลิ ประจำปี 2565 เทศบาลตำบลชุมพลบุรี ส่งเข้าประกวด ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร ,สมาชิกสภา,พนักงาน และพี่น้องประชาชนทุกท่านที่ร่วมแรงร่วมใจกัน
ขบวนแห่งานปลาไหลข้าวใหม่หอมมะลิ ประจำปี 2565 เทศบาลตำบลชุมพลบุรี ส่งเข้าประกวด ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร ,สมาชิกสภา,พนักงาน และพี่น้องประชาชนทุกท่านที่ร่วมแรงร่วมใจกัน
 
 
 
 
[ 16-02-2566] วันที่ 15 - 19 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานแรงงานจังหวัดสุรินทร์ ได้บูรณาการกับสำนักงานเทศบาลตำบลชุมพลบุรี ...   doc120230216085232.jpg 
[ 10-02-2566] โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดสุรินทร์   doc120230210111805.jpg doc220230210111805.jpg 
[ 10-02-2566] วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 นายภานุวงค์ ศรีประเสริฐ นายกเทศมนตรีตำบลชุมพลบุรี ...   doc120230210110706.jpg doc220230210110706.jpg doc320230210110706.jpg doc420230210110706.jpg doc520230210110706.jpg doc620230210110706.jpg 
[ 06-02-2566] การตอบแบบวัดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT   doc120230206135002.jpg 
[ 06-02-2566] การตอบแบบวัดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ITA   doc120230206134912.jpg 
[ 01-02-2566] ประกาศเจตนารมณ์   doc120230201112252.jpg 
[ 22-12-2565] สมัครมากันยังคะ ด่วนๆๆๆๆนะคะ https://forms.gle/im1nkXTy7KkyMqTo9   doc120221223101620.jpg 
[ 22-12-2565] “งานวิ่งการกุศล ชุมพลบุรี มินิมาราธอน 2023 “ เปิดรับสมัคตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ ...   doc120221223101334.jpg 
[ 22-12-2565] “งานวิ่งการกุศล ชุมพลบุรี มินิมาราธอน 2023 “เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ ...   doc120221223101134.jpg 
[ 19-10-2565] เทศบาลตำบลชุมพลบุรี ขอเชิญชวนผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ที่ และผู้ที่จะมีอายุครบ ...   doc120221019152226.jpg 
 
[ 23-03-2566] ประกาศ เรื่องวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ...   doc120230323185536.pdf 
[ 10-03-2566] ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำสองข้างทางถนนค่ายลูกเสือ ...   doc120230310143544.pdf 
[ 07-03-2566] ประกาศเรื่อง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ...   doc120230307224041.pdf 
[ 02-03-2566] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณประโยชน์ (แยกถนนรอบเมือง-กุดคณฑี)หมู่ ...   doc120230302143408.pdf 
[ 21-02-2566] ประกาศ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ...   doc120230221154635.pdf 
[ 17-02-2566] ประกาศ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ...   doc120230217151550.pdf 
[ 17-02-2566] ประกาศ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง   doc120230217151455.pdf 
[ 17-02-2566] ประกาศ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ...   doc120230217151247.pdf 
[ 02-02-2566] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกุดคณฑี หมู่ที่ ๑๘ ชุมชนประปา ...   doc120230202092749.pdf 
[ 09-12-2565] โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนกุดคณฑี)   doc120221209124651.pdf 
 
 
 
 
    เบี้ยยังชีพ... [ประทีป อำนวย]   (อ่าน : 28/ ตอบ : 0)
 
 
 
 
 
 
( โทร. 0-4459-6410 , 0-63629-5914 ) chumphonburi64@gmail.com
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่อเทศบาล