กระดานสนทนาทั้งหมด
  เทศบาลตำบลชุมพลบุรี  
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
 ข้อมูลการติดต่อ
 โครงสร้างองค์กร
 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 สำนักปลัดเทศบาล
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาฯ
 ร้องทุกข์ - ร้องเรียน
 อำนาจหน้าที่
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองประปา
  กองสาธารณสุข
 
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
สถานที่สำคัญ
ผลิตภัณฑ์ตำบล
มุมอาเซียน
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ข่าวเด่น
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
วีดีทัศน์
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 E-mail
 Q & A
 รายงานผลดำเนินงานประจำปี
 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลัง
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 เทศบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๒
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 เทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ 2563
 เทศบัญญัติประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๕
 แนะนำการชำระภาษี
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รับฟังความเห็นงานด้านทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการการกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ 2564
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 E - Service
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้เทศบาล พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
 
 
วันเทศบาล ๒๔ เมษายน ๒๕๖๕
วันเทศบาล ๒๔ เมษายน ๒๕๖๕
งานฉลองและสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองชุมพลบุรี ประจำปี 2565
งานฉลองและสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองชุมพลบุรี ประจำปี 2565
 
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลชุมพลบุรี นำทีมโดยท่านภานุวงค์  ศรีประเสริฐ นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และพี่น้องประชาชนมาร่วมลอยกระทง ประจำปี 2564
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลชุมพลบุรี นำทีมโดยท่านภานุวงค์ ศรีประเสริฐ นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และพี่น้องประชาชนมาร่วมลอยกระทง ประจำปี 2564
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
 
 
 
 
[ 19-10-2565]  เทศบาลตำบลชุมพลบุรี ขอเชิญชวนผู้สูงอายุที่มีอายุครบ ...   doc120221019152226.jpg 
[ 24-08-2565]  คณะกรรมการทำลายบัตรเลือกตั้งเทศบาลตำบลชุมพลบุรี ...   doc120220824021803.jpg doc220220824021803.jpg doc320220824021803.jpg doc420220824021803.jpg doc520220824021803.jpg doc620220824021803.jpg 
[ 10-03-2565]  ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของหน่วยงานรัฐ ...   doc120220310032635.pdf 
[ 10-03-2565]  ขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า ...   doc120220310032528.pdf 
[ 01-03-2565]  ประกาศ การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมจริยธรรม ...   doc120220301085508.pdf 
[ 15-02-2565]  ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชุม ...   ครั้งที่ ๒ ครั้งที่ ๓ ครั้งที่ ๔ ครั้งที่ ๕ ครั้งที่ ๖ 
[ 07-10-2564]  แจ้งปฏิทินการจ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ...   doc120211007031622.jpg 
[ 22-02-2564]  ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้ง เรื่องบัญชีรายชื่อผู้รับสมัครเลือกตั้ังสมาชิกสภาเทศบาล ...   doc120210222042700.pdf 
[ 22-02-2564]  ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้ง เรื่องบัญชีรายชื่อผู้รับสมัครเลือกตั้ังสมาชิกสภาเทศบาล ...   doc120210222041459.pdf 
[ 22-02-2564]  ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้ง เรื่องบัญชีรายชื่อผู้รับสมัครเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบล ...   doc120210222035239.pdf 
[ 08-02-2564]  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำสำนักงานเทศบาลตำบลชุมลบุรี ...   doc120210222033404.pdf 
[ 22-01-2564]  ประกาศเทศบาลตำบลชุมพลบุรี เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน ...   doc120210129024835.pdf 
 
[ 07-09-2565] ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ...   เปิดไฟล์เอกสารที่นี่ 
[ 07-09-2565] ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ...   เปิดไฟล์เอกสารที่นี่ 
[ 07-09-2565] ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ...   เปิดไฟล์เอกสารที่นี่ 
[ 07-09-2565] ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ...   เปิดไฟล์เอกสารที่นี่ 
[ 07-09-2565] ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ...   เปิดไฟล์เอกสารที่นี่ 
[ 08-07-2565] ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ...   doc120220708110336.pdf 
[ 08-07-2565] ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ...   doc120220708110204.pdf 
[ 08-07-2565] ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง ...   doc120220708110036.pdf 
[ 01-07-2565] ประกาศ เรื่องวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลาง ...   doc120220701071453.pdf 
[ 09-06-2565] ประกาศ เรื่องวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ...   doc120220609084508.pdf 
[ 09-06-2565] ประกาศ เรื่องวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ...   doc120220609084438.pdf 
[ 09-06-2565] ประกาศ เรื่องวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ...   doc120220609030453.pdf 
 
 
 
 
    ทดสอบ Q & A ... [เทศบาลตำบลชุมพลบุรี]   (อ่าน : 113/ ตอบ : 0)
 
 
 
 
 
 
( โทร. 0-4459-6410 , 0-63629-5914 ) chumphonburi64@gmail.com
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่อเทศบาล