กระดานสนทนาทั้งหมด
  เทศบาลตำบลชุมพลบุรี  
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
 ข้อมูลการติดต่อ
 โครงสร้างองค์กร
 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 สำนักปลัดเทศบาล
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาฯ
 ร้องทุกข์ - ร้องเรียน
 อำนาจหน้าที่
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองประปา
  กองสาธารณสุข
 
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
สถานที่สำคัญ
ผลิตภัณฑ์ตำบล
มุมอาเซียน
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ข่าวเด่น
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
วีดีทัศน์
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 E-mail
 Q & A
 รายงานผลดำเนินงานประจำปี
 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลัง
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 เทศบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๒
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 เทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ 2563
 เทศบัญญัติประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๕
 แนะนำการชำระภาษี
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รับฟังความเห็นงานด้านทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการการกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ 2564
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 E - Service
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้เทศบาล พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
 
ǻЪѹ
______________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   เทศบาลตำบลชุมพลบุรี ขอเชิญชวนผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ที่ และผู้ที่จะมีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 คนที่เกิดก่อน 2 กันยายน 2507(เกิดระหว่างวันที่ 2 กันยายน 2506 ถึง 1 กันยายน 2507) และผู้สูงอายุที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาใหม่ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลชุมพลบุรี แต่ยังไม่ได้ดำเนินการลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพจากเทศบาลตำบลชุมพลบุรี สามารถลงทะเบียนได้ ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30–16.30 น. ช่วงที่ 1 ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2565 - เดือนพฤศจิกายน 2565 ช่วงที่ 2 ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2566 - เดือนกันยายน 2566  doc120221019152226.jpg   19-10-2565  62  2
2   คณะกรรมการทำลายบัตรเลือกตั้งเทศบาลตำบลชุมพลบุรี ดำเนินการทำลายบัตรเลือกตั้งที่ครบกำหนดระยะเวลาการเก็บรักษา ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565  doc120220824021803.jpg doc220220824021803.jpg doc320220824021803.jpg doc420220824021803.jpg doc520220824021803.jpg doc620220824021803.jpg   24-08-2565  43  4
3   ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของหน่วยงานรัฐ  doc120220310032635.pdf   10-03-2565  112  131
4   ขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี  doc120220310032528.pdf   10-03-2565  101  125
5   ประกาศ การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมจริยธรรม และความโปร่งใสในการทำงาน  doc120220301085508.pdf   01-03-2565  124  137
6   ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชุม ๒๕๖๕  ครั้งที่ ๒ ครั้งที่ ๓ ครั้งที่ ๔ ครั้งที่ ๕ ครั้งที่ ๖   15-02-2565  103  135
7   แจ้งปฏิทินการจ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  doc120211007031622.jpg   07-10-2564  180  123
8   ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้ง เรื่องบัญชีรายชื่อผู้รับสมัครเลือกตั้ังสมาชิกสภาเทศบาลตำบลชุมพลบุรีที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครเลือกตั้ง เขต ๒  doc120210222042700.pdf   22-02-2564  243  33
9   ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้ง เรื่องบัญชีรายชื่อผู้รับสมัครเลือกตั้ังสมาชิกสภาเทศบาลตำบลชุมพลบุรีที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครเลือกตั้ง เขต ๑  doc120210222041459.pdf   22-02-2564  240  23
10   ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้ง เรื่องบัญชีรายชื่อผู้รับสมัครเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลชุมพลบุรีที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครเลือกตั้ง  doc120210222035239.pdf   22-02-2564  253  24
11   ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำสำนักงานเทศบาลตำบลชุมลบุรี เรื่องกำหนดสถานที่ หลักเกณฑืและวิธีการปิดประกาศและปิดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง  doc120210222033404.pdf   08-02-2564  248  19
12   ประกาศเทศบาลตำบลชุมพลบุรี เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2564  doc120210129024835.pdf   22-01-2564  245  30
13   ประกาศเทศบาลตำบลชุมพลบุรี เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563  doc120210129024356.pdf   22-01-2564  225  18
14   แบบกำหนดสถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาและนายก เทศบาลตำบลชุมพลบุรี  doc120010127141306.pdf   16-11-2563  352  16
15   รายงานผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม  doc120210715082933.pdf   13-10-2563  179  21
16   ประกาศเทศบาลตำบลชุมพลบุรี เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณร่ายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  doc120201007201550.pdf   01-10-2563  342  17
17   รายงานผลด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม  doc120200927214838.pdf   27-09-2563  344  15
18   ประกาศเทศบาลตำบลชุมพลบุรี เรื่อง ประกาศกำหนดเปิดเผยราคากลางและวงเงินงบประมาณที่มิใช่งานก่อสร้าง  doc120200902024209.pdf   28-08-2563  371  21
19   ประกาศขอขยายระยะเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒  doc120200827201823.pdf   28-08-2563  349  21
20   ประกาศเทศบาลตำบลชุมพลบุรี เรื่อง ประกาศกำหนดเปิดเผยราคากลางและวงเงินงบประมาณที่มิใช่งานก่อสร้าง  doc120200820012005.pdf   18-08-2563  333  23
21   ประกาศเทศบาลตำบลชุมพลบุรี เรื่อง ประกาศกำหนดเปิดเผยราคากลางและวงเงินงบประมาณในงานจ้างก่อสร้าง  doc120200820013832.pdf   14-08-2563  333  26
22   ประกาศเทศบาลตำบลชุมพลบุรี เรื่อง ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ผู้ที่จะดำเนินการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ที่ตื่นเขิน (กุดคณฑี 2) ชุมชนประปา บ้านชุมพลบุรี หมู่ที่ 18 ตำบลชุมพลบุรี อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ โดยไม่ใช้งบประมาณทางราชการ  doc120200820012800.pdf   14-08-2563  369  19
23   ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  doc120210813073455.pdf   13-08-2563  157  16
24   ประกาศเทศบาลตำบลชุมพลบุรี เรื่อง ประกาศกำหนดเปิดเผยราคากลางและวงเงินงบประมาณในงานจ้างก่อสร้าง  doc120200803040521.pdf   30-07-2563  370  25
25   คำสั่งเทศบาลตำบลชุมพลบุรี เรื่อง มอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล  doc120200810035202.pdf   01-07-2563  380  22
26   ประกาศเรื่อง ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลชุมพลบุรี  doc120200702085547.pdf   01-07-2563  355  23
27   ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) และรายการห้องชุด (ภ.ด.ส.๔) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒  doc120200811044637.pdf   29-05-2563  355  22
28   ประกาศประชาสัมพันธ์การออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ในเขตเทศบาลตำบลชุมพลบุรี  doc120200811051512.pdf   01-05-2563  322  18
29   ประกาศเทศบาลตำบลชุมพลบุรี เรื่อง ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2562  doc120200107194649.pdf   07-01-2563  482  22
30   นโยบายการต่อต้านการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  doc120191105004145.pdf   05-11-2562  555  108
31   นโยบายต่อต้านการให้หรือรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรเทศบาลตำบลชุมพลบุรี  doc120191105004059.pdf   05-11-2562  470  108
32   มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน  doc120191105003910.pdf   05-11-2562  459  130
33   สำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลชุมพลบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒    24-10-2562  331  14
34   ประชาสัมพันธ์การออกอบบสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ในเขตเทศบาลตำบลชุมพลบุรี    22-10-2562  357  14
35   เทศบาลตำบลชุมพลบุรี ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี พ.ศ. 2562    13-09-2562  551  16
36   ประกาศเทศบาลตำบลชุมพลบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลชุมพลบุรี  doc120190912011439.pdf   09-09-2562  486  121
37   สำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลชุมพลบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒    27-08-2562  332  14
38   ประกาศเทศบาลตำบลชุมพลบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  doc120190912011538.pdf   19-08-2562  486  32
39   สำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลชุมพลบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒    14-08-2562  1016  14
40   สำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลชุมพลบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒    29-05-2562  342  14
41   สำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลชุมพลบุรี สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒    25-02-2562  355  14
42   จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์  doc120200811044411.pdf   02-01-2562  336  16
43   ประกาศให้เจ้าของป้ายซึ่งได้ติตตั้งป้ายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลชุมพลบุรีอันต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ฯ  doc120200811044315.pdf   02-01-2562  334  14
44   ประกาศให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบและชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี ๒๕๖๒  doc120200811043933.pdf   02-01-2562  368  15
45   ภาษีป้าย  doc120190605213543.pdf   02-01-2562  516  21
46   ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีท้องถิ่น  doc120190605213501.pdf   02-01-2562  523  20
47   ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  doc120190605213337.pdf   02-01-2562  514  18
48   ทะเบียนพาณิชย์  doc120190605213301.pdf   02-01-2562  511  17
49   จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์  doc120190605213223.pdf   02-01-2562  484  21
50   ให้เจ้าของป้ายซึ่งได้ติตตั้งป้ายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลชุมพลบุรี อันต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ไปรับแบบแสดงรายการภาษีป้าย และกรอกรายการในแบบพิมพ์ และยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  doc120190605211119.pdf   02-01-2562  524  21
51   ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบและชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี ๒๕๖๒  doc120190605210918.pdf   02-01-2562  520  17
52   การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน  doc120181127152338.php   22-11-2561  569  35
53   ประกาศกำหนดเปิดเผยราคากลางและวงเงินงบประมาณที่มิใช่งานก่อสร้าง  doc120180404185239.pdf   04-04-2561  535  75
54   ค่าน้ำประปา ประจำเดือนธันวาคม เริ่มชำระได้วันที่ ๓ - ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑    02-01-2561  603  16
55   กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของเทศบาลตำบลชุมพลบุรี  doc120180321202216.pdf   30-12-2560  570  60
56   ประกาศนโยายคุณธรรมและความโปร่งใส  doc120180321201841.pdf   30-12-2560  684  45
57   ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๖๑    23-12-2560  538  23
58   ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี ๒๕๖๑    23-12-2560  563  20
59   การยื่นแบบรายการเพื่อชำระเงินค่าภาษีโรงเรือน และที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี ๒๕๖๑    23-12-2560  510  21
60   ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี ๒๕๖๑    23-12-2560  567  20
 หน้า 1 | 2 | 
 
 
 
 
 
( โทร. 0-4459-6410 , 0-63629-5914 ) chumphonburi64@gmail.com
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่อเทศบาล