กระดานสนทนาทั้งหมด
   
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 ข้อมูลการติดต่อ
 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 ประเมินคุณธรรมความโปร่งใส ITA ประจำปี 2566
 
 สำนักปลัดเทศบาล
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาฯ
 ร้องทุกข์ - ร้องเรียน
 อำนาจหน้าที่
 
 โครงสร้างองค์กร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองประปา
  กองสาธารณสุข
 
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
สถานที่สำคัญ
ผลิตภัณฑ์ตำบล
มุมอาเซียน
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ข่าวเด่น
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
วีดีทัศน์
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 E-mail
 Q & A
 รายงานผลดำเนินงานประจำปี
 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  แผนยุทธศาสตร์
  รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลัง
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 เทศบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๒
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 เทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ 2563
 เทศบัญญัติประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๕
 แนะนำการชำระภาษี
 
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
 รายงานการเงินเทศบาลตำบลชุมพลบุรี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รับฟังความเห็นงานด้านทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการการกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ 2564
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 E - Service
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้เทศบาล พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
 
������������������������������������������������������������
______________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประกาศ เรื่อง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง  doc120230421125339.pdf   21-04-2566  63  3
2   ประกาศ เรื่อง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง  doc120230421090937.pdf   20-04-2566  15  2
3   ประกาศ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง  doc120230419171834.pdf   19-04-2566  19  7
4   ประกาศ เรื่องวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง  doc120230412152337.pdf   12-04-2566  21  4
5   ประกาศ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง  doc120230411142509.pdf   11-04-2566  17  5
6   ประกาศ เรื่องวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง  doc120230323185536.pdf   23-03-2566  21  3
7   ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำสองข้างทางถนนค่ายลูกเสือ หมู่ที่ ๑๕ ชุมชนคุ้มเหนือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  doc120230310143544.pdf   10-03-2566  24  2
8   ประกาศเรื่อง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง  doc120230307224041.pdf   07-03-2566  44  22
9   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณประโยชน์ (แยกถนนรอบเมือง-กุดคณฑี)หมู่ ๑๘ ชุมชนประปา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  doc120230302143408.pdf   02-03-2566  34  2
10   ประกาศ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง  doc120230221154635.pdf   21-02-2566  38  6
11   ประกาศ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง  doc120230217151550.pdf   17-02-2566  37  5
12   ประกาศ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง  doc120230217151455.pdf   17-02-2566  35  4
13   ประกาศ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง  doc120230217151247.pdf   17-02-2566  46  3
14   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกุดคณฑี หมู่ที่ ๑๘ ชุมชนประปา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์(e-bidding)  doc120230202092749.pdf   02-02-2566  51  6
15   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนกุดคณฑี)  doc120221209124651.pdf   09-12-2565  62  2
16   ประกาศ เรื่องวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง  doc120221209124456.pdf   09-12-2565  57  2
17   ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   07-09-2565  96  9
18   ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   07-09-2565  101  2
19   ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   07-09-2565  85  1
20   ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   07-09-2565  84  0
21   ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   07-09-2565  92  4
22   ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง  doc120220708110336.pdf   08-07-2565  110  108
23   ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง  doc120220708110204.pdf   08-07-2565  110  2
24   ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง  doc120220708110036.pdf   08-07-2565  134  2
25   ประกาศ เรื่องวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง  doc120220701071453.pdf   01-07-2565  108  3
26   ประกาศ เรื่องวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง  doc120220609084508.pdf   09-06-2565  126  4
27   ประกาศ เรื่องวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง  doc120220609084438.pdf   09-06-2565  209  2
28   ประกาศ เรื่องวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง  doc120220609030453.pdf   09-06-2565  108  3
29   ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง  doc120220510040613.pdf   10-05-2565  130  5
30   ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง  doc120220510040535.pdf   10-05-2565  115  2
31   ประกาศ เรื่องวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง  doc120220412112351.pdf   12-04-2565  137  11
32   ประกาศ เรื่องวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง  doc120220412112115.pdf   12-04-2565  118  20
33   ประกาศกำหนดเปิดเผยราคากลางและวงเงินงบประมาณในงานจ้างก่อสร้าง  doc120220104043157.pdf   28-12-2564  188  11
34   การประมูลเช่าพื้นที่ว่างเปล่า (ทิศตะวันตกโลตัส)  doc120211220033438.pdf   20-12-2564  188  10
35   ภดส.๓  doc120211126034715.pdf   26-11-2564  171  7
36   บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๔  doc120211126034628.pdf   23-11-2564  190  7
37   ประชาสัมพันธ์การออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูก ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ในเขตเทศบาลตำบลชุมพลบุรี  doc120211126034910.pdf   15-11-2564  212  4
38   ประกาศกำหนดเปิดเผยราคากลางและวงเงินงบประมาณในงานจ้างก่อสร้าง  doc120211012060816.pdf   12-10-2564  226  5
39   ประกาศกำหนดเปิดเผยราคากลางและเงินงบประมาณในงานจ้างก่อสร้าง  doc120210817015810.pdf   17-08-2564  248  7
40   ประกาศกำหนดเปิดเผยราคากลางและเงินงบประมาณในงานจ้างก่อสร้าง  doc120210817015740.pdf   17-08-2564  221  6
41   ประกาศกำหนดเปิดเผยราคากลางและวงเงินงบประมาณในงานจ้างก่อสร้าง  doc120210817015712.pdf   17-08-2564  198  4
42   ประกาศกำหนดเปิดเผยราคากลางและเงินงบประมาณในงานก่อสร้าง  doc120210521102218.pdf   21-05-2564  249  12
43   ประกาศกำหนดเปิดเผยราคากลางและเงินงบประมาณในงานก่อสร้าง  doc120210521102235.pdf   21-05-2564  251  6
44   ประกาศเทศบาลตำบลชุมพลบุรี เรื่อง ประกาศกำหนดเปิดเผยราคากลางและวงเงินงบประมาณในงานจ้างก่อสร้าง  doc120210405083741.pdf   23-02-2564  255  4
45   ประกาศเทศบาลตำบลชุมพลบุรี เรื่อง ประกาศกำหนดเปิดเผยราคากลางและวงเงินงบประมาณที่มิใช่งานก่อสร้าง  doc120210405083541.pdf   25-01-2564  274  6
46   ประกาศกำหนดเปิดเผยราคากลางและเงินงบประมาณในงานก่อสร้าง  doc120210816015009.pdf   11-09-2563  219  3
47   ประกาศเทศบาลตำบลชุมพลบุรี เรื่อง ประกาศกำหนดเปิดเผยราคากลางและวงเงินงบประมาณในงานจ้างก่อสร้าง  doc120210405082901.pdf   30-07-2563  267  7
48   ประกาศเทศบาลตำบลชุมพลบุรี เรื่อง การสรรหาผู้ประสงค์ที่จะดำเนินการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ที่ตื่นเขิน (กุดคณฑี ๒) ชุมชนประปา บ้านชุมพลบุรี หมู่ที่ ๑๘ ตำบลชุมพลบุรี อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ  doc120210405082516.pdf   20-07-2563  249  12
49   ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุกดีเซล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  doc120190916013043.pdf   11-09-2562  548  96
50   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์สำนักงานเทศบาลตำบลชุมพลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  doc120190916012044.pdf   11-09-2562  605  105
51   ประกาศกำหนดเปิดเผยราคากลางและวงเงินงบประมาณในงานจ้างก่อสร้าง  doc120190916010750.pdf   05-09-2562  1353  97
52   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า  ไฟล์เอกสาร 1   29-08-2562  771  97
53   รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน เทศบาลตำบลชุมพลบุรี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561  doc120190902193928.pdf   26-08-2562  769  93
54   ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา  doc120190902002909.pdf   20-08-2562  519  6
55   ประกาศกำหนดเปิดเผยราคากลางและวงเงินงบประมาณที่มิใช่งานก่อสร้าง  doc120190805194934.pdf   06-08-2562  568  8
56   ประกาศกำหนดเปิดเผยราคากลางและวงเงินงบประมาณที่มิใช่งานก่อสร้าง  doc120190611212333.pdf   23-05-2562  630  6
57   ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้างประเภทอื่น ที่มิใช่งานก่อสร้าง  doc120190422201939.pdf   22-04-2562  534  8
58   ประกาศกำหนดเปิดเผยราคากลางและวงเงินงบประมาณที่มิใช่งานก่อสร้าง  doc120190131210454.pdf   31-01-2562  613  9
59   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  doc120181211211014.pdf doc220181211211030.pdf   11-12-2561  585  17
60   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  doc120181211210852.pdf doc220181211210916.pdf doc320181211210933.pdf doc420181211210949.pdf   11-12-2561  643  17
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 
 
 
 
 
 
( โทร. 0-4459-6410 , 0-63629-5914 ) chumphonburi64@gmail.com
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่อเทศบาล