กระดานสนทนาทั้งหมด
   
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
 ข้อมูลการติดต่อ
 โครงสร้างองค์กร
 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 สำนักปลัดเทศบาล
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาฯ
 ร้องทุกข์ - ร้องเรียน
 อำนาจหน้าที่
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองประปา
  กองสาธารณสุข
 
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
สถานที่สำคัญ
ผลิตภัณฑ์ตำบล
มุมอาเซียน
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ข่าวเด่น
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
วีดีทัศน์
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 E-mail
 Q & A
 รายงานผลดำเนินงานประจำปี
 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลัง
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 เทศบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๒
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 เทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ 2563
 เทศบัญญัติประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๕
 แนะนำการชำระภาษี
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รับฟังความเห็นงานด้านทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการการกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ 2564
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 E - Service
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้เทศบาล พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
 
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
______________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนกุดคณฑี)  doc120221209124651.pdf   09-12-2565  19  0
2   ประกาศ เรื่องวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง  doc120221209124456.pdf   09-12-2565  20  0
3   ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   07-09-2565  60  9
4   ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   07-09-2565  69  2
5   ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   07-09-2565  51  1
6   ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   07-09-2565  50  0
7   ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   07-09-2565  58  4
8   ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง  doc120220708110336.pdf   08-07-2565  70  108
9   ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง  doc120220708110204.pdf   08-07-2565  72  2
10   ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง  doc120220708110036.pdf   08-07-2565  98  2
11   ประกาศ เรื่องวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง  doc120220701071453.pdf   01-07-2565  73  3
12   ประกาศ เรื่องวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง  doc120220609084508.pdf   09-06-2565  83  4
13   ประกาศ เรื่องวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง  doc120220609084438.pdf   09-06-2565  157  2
14   ประกาศ เรื่องวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง  doc120220609030453.pdf   09-06-2565  75  3
15   ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง  doc120220510040613.pdf   10-05-2565  93  5
16   ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง  doc120220510040535.pdf   10-05-2565  77  2
17   ประกาศ เรื่องวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง  doc120220412112351.pdf   12-04-2565  98  11
18   ประกาศ เรื่องวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง  doc120220412112115.pdf   12-04-2565  83  20
19   ประกาศกำหนดเปิดเผยราคากลางและวงเงินงบประมาณในงานจ้างก่อสร้าง  doc120220104043157.pdf   28-12-2564  149  11
20   การประมูลเช่าพื้นที่ว่างเปล่า (ทิศตะวันตกโลตัส)  doc120211220033438.pdf   20-12-2564  147  9
21   ภดส.๓  doc120211126034715.pdf   26-11-2564  133  7
22   บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๔  doc120211126034628.pdf   23-11-2564  147  7
23   ประชาสัมพันธ์การออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูก ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ในเขตเทศบาลตำบลชุมพลบุรี  doc120211126034910.pdf   15-11-2564  172  4
24   ประกาศกำหนดเปิดเผยราคากลางและวงเงินงบประมาณในงานจ้างก่อสร้าง  doc120211012060816.pdf   12-10-2564  187  5
25   ประกาศกำหนดเปิดเผยราคากลางและเงินงบประมาณในงานจ้างก่อสร้าง  doc120210817015810.pdf   17-08-2564  210  7
26   ประกาศกำหนดเปิดเผยราคากลางและเงินงบประมาณในงานจ้างก่อสร้าง  doc120210817015740.pdf   17-08-2564  167  6
27   ประกาศกำหนดเปิดเผยราคากลางและวงเงินงบประมาณในงานจ้างก่อสร้าง  doc120210817015712.pdf   17-08-2564  163  4
28   ประกาศกำหนดเปิดเผยราคากลางและเงินงบประมาณในงานก่อสร้าง  doc120210521102218.pdf   21-05-2564  206  12
29   ประกาศกำหนดเปิดเผยราคากลางและเงินงบประมาณในงานก่อสร้าง  doc120210521102235.pdf   21-05-2564  210  6
30   ประกาศเทศบาลตำบลชุมพลบุรี เรื่อง ประกาศกำหนดเปิดเผยราคากลางและวงเงินงบประมาณในงานจ้างก่อสร้าง  doc120210405083741.pdf   23-02-2564  211  4
31   ประกาศเทศบาลตำบลชุมพลบุรี เรื่อง ประกาศกำหนดเปิดเผยราคากลางและวงเงินงบประมาณที่มิใช่งานก่อสร้าง  doc120210405083541.pdf   25-01-2564  238  6
32   ประกาศกำหนดเปิดเผยราคากลางและเงินงบประมาณในงานก่อสร้าง  doc120210816015009.pdf   11-09-2563  182  3
33   ประกาศเทศบาลตำบลชุมพลบุรี เรื่อง ประกาศกำหนดเปิดเผยราคากลางและวงเงินงบประมาณในงานจ้างก่อสร้าง  doc120210405082901.pdf   30-07-2563  229  7
34   ประกาศเทศบาลตำบลชุมพลบุรี เรื่อง การสรรหาผู้ประสงค์ที่จะดำเนินการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ที่ตื่นเขิน (กุดคณฑี ๒) ชุมชนประปา บ้านชุมพลบุรี หมู่ที่ ๑๘ ตำบลชุมพลบุรี อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ  doc120210405082516.pdf   20-07-2563  210  12
35   ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุกดีเซล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  doc120190916013043.pdf   11-09-2562  513  96
36   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์สำนักงานเทศบาลตำบลชุมพลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  doc120190916012044.pdf   11-09-2562  560  105
37   ประกาศกำหนดเปิดเผยราคากลางและวงเงินงบประมาณในงานจ้างก่อสร้าง  doc120190916010750.pdf   05-09-2562  1316  97
38   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า  ไฟล์เอกสาร 1   29-08-2562  733  97
39   รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน เทศบาลตำบลชุมพลบุรี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561  doc120190902193928.pdf   26-08-2562  714  93
40   ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา  doc120190902002909.pdf   20-08-2562  481  6
41   ประกาศกำหนดเปิดเผยราคากลางและวงเงินงบประมาณที่มิใช่งานก่อสร้าง  doc120190805194934.pdf   06-08-2562  523  8
42   ประกาศกำหนดเปิดเผยราคากลางและวงเงินงบประมาณที่มิใช่งานก่อสร้าง  doc120190611212333.pdf   23-05-2562  589  6
43   ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้างประเภทอื่น ที่มิใช่งานก่อสร้าง  doc120190422201939.pdf   22-04-2562  492  8
44   ประกาศกำหนดเปิดเผยราคากลางและวงเงินงบประมาณที่มิใช่งานก่อสร้าง  doc120190131210454.pdf   31-01-2562  573  9
45   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  doc120181211211014.pdf doc220181211211030.pdf   11-12-2561  549  17
46   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  doc120181211210852.pdf doc220181211210916.pdf doc320181211210933.pdf doc420181211210949.pdf   11-12-2561  586  17
47   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  doc120181211210754.pdf   11-12-2561  517  6
48   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  doc120181211210702.pdf doc220181211210720.pdf   11-12-2561  545  9
49   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง2.1  doc120180907024328.pdf   07-09-2561  529  12
50   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง  doc120180907024241.pdf   07-09-2561  504  24
51   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง  doc120180907021444.pdf   07-09-2561  523  4
52   ประกาศกำหนดเปิดเผยราคากลางและวงเงินงบประมาณที่มิใช่งานก่อสร้าง  doc120180722232105.pdf   23-07-2561  567  55
53   ประกาศกำหนดเปิดเผยราคากลางและวงเงินงบประมาณที่มิใช่งานก่อสร้าง  doc120180613004055.pdf   13-06-2561  592  29
54   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องบดอาหารสนับสนุนให้กลุ่มปลาส้มพริกแกง หมู่ที่ ๑๘ ชุมชนประปาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120180604193052.pdf   01-06-2561  602  43
55   การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้างประเภทอื่นที่มิใช่งานก่อสร้าง  doc120180531194850.pdf   01-06-2561  570  34
56   ประกาศกำหนดเปิดเผยราคากลางและวงเงินงบประมาณในงานจ้างก่อสร้าง  doc120180528050839.pdf   28-05-2561  601  64
57   ประกาศกำหนดเปิดเผยราคากลางและวงเงินงบประมาณในงานจ้างก่อสร้าง  doc120180417193455.pdf doc220180417193455.pdf   17-04-2561  572  157
58   ประกาศกำหนดเปิดเผยราคากลางและวงเงินงบประมาณในงานจ้างก่อสร้าง  doc120180220191748.pdf   21-02-2561  595  42
59   ประกาศกำหนดเปิดเผยราคากลางและวงเงินงบประมาณในงานจ้างก่อสร้าง  doc120180220191711.pdf   21-02-2561  570  51
60   ประกาศกำหนดเปิดเผยราคากลางและวงเงินงบประมาณในงานจ้างก่อสร้าง  doc120180123202951.pdf   24-01-2561  621  32
 หน้า 1 | 2 | 3 | 
 
 
 
 
 
( โทร. 0-4459-6410 , 0-63629-5914 ) chumphonburi64@gmail.com
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่อเทศบาล