Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  เว็บไซต์เทศบาลตำบลชุมพลบุรี ยินดีต้อนรับ  
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
 
 สำนักปลัดเทศบาล
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาฯ
 ร้องทุกข์ - ร้องเรียน
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองประปา
  กองสาธารณสุข
 
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
สถานที่สำคัญ
ผลิตภัณฑ์ตำบล
มุมอาเซียน
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ข่าวเด่น
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
วีดีทัศน์
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 E-mail
 Q & A
 รายงานผลดำเนินงานประจำปี
 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลัง
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 เทศบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๒
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 แนะนำการชำระภาษี
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รับฟังความเห็นงานด้านทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการการกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้เทศบาล พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หนังสือราชการ สถ.จ.
______________________________________________________________________________________________
 [ 23-09-2562 ]คำขอยกเลิกการจัดทำบัญชีด้วยมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 [ 23-09-2562 ]แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกรกฏาคม 2562
 [ 23-09-2562 ]แนวทางการดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562  
 [ 23-09-2562 ]การขอรับเงินสนับสนุนโครงการตามวัตถุประสงค์ของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ
 [ 23-09-2562 ]ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นแทนตำแหน่งที่ว่าง
 [ 23-09-2562 ]โครงการอบรม หลักสูตร "การจัดเก็บภาษี ตาม พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยฉบับใหม่ฯ  
 [ 23-09-2562 ]โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "วิธีการประเมินควบคุมภายในและการจัดทำรายงานประจำปี 2562 
 [ 23-09-2562 ]การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ทถอ.สำโรงทาบ)
 [ 20-09-2562 ]แจ้งกำหนดการปิดระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(e-plan) เพื่อนำระบบฯ ที่ได้พัฒนาใหม่ขึ้นมาใช้ทดแทน 
 [ 20-09-2562 ]แจ้งกำหนดการปิดระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(e-plan) เพื่อนำระบบฯ ที่ได้พัฒนาใหม่ขึ้นมาใช้ทดแทน 
 [ 20-09-2562 ]การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ทถอ.ปราสาท,สำโรงทาบ)
 [ 20-09-2562 ]การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ทถอ.ศรีณรงค์)
 [ 20-09-2562 ]การโอนเงินค่าใช้จ่ายในการประชุม กจจ.สุรินทร์ (อบจ.สร.)
 [ 19-09-2562 ]ขอเชิญประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดแนวทางในการปฎิรูปองค์การ(อ.รัตนบุรี,สำโรงทาบ,ศรีขรภูมิ,ปราสาท) 
 [ 19-09-2562 ]ขอนำส่งชื่อผู้ใช้งานระบบและรหัสผ่านของระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปถมวัยตามมาตรฐานชาติ  
 [ 19-09-2562 ]โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการบริหารจัดการน้ำเพื่อสนับสนุนงานฎีกา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 [ 19-09-2562 ]โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการบริหารจัดการน้ำเพื่อสนับสนุนงานฎีกา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 [ 19-09-2562 ]โครงการฝึกอบรมการจัดทำรายงานการเงินประจำปี ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(e-LAAS) เพื่อเตรียมความพร้อมในการบันทึกบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2563
 [ 19-09-2562 ]ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการบังคับใช้กฏหมายและการจัดการเรื่องเรียกร้องเรียน ตามพระราชบัญญัติสาธารณะสุข พ.ศ. 2535 และฉบับที่ 3 พ.ศ.2560ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 [ 19-09-2562 ]สำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 [ 19-09-2562 ]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสังเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เพิ่มเติม)
 [ 19-09-2562 ]การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 [ 19-09-2562 ]การโอนเงินรายได้แผ่นดินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 [ 18-09-2562 ]ขอหารือการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2561
 [ 18-09-2562 ]ขอความอนุเคราะห์รับรองผู้ประกอบการ/ร้านค้าเพื่อเข้าร่วมมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ "ชิมช้อปใช้"
 [ 17-09-2562 ]ขอเชิญประชุมผู้แทนนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้องถิ่นระดับอำเภอ 
 [ 17-09-2562 ]การติดตามการใช้งานในระบบบัญชี e-LAAS (ทถอ. ทุก อ.)
 [ 17-09-2562 ]ขอแจ้งรายละเอียดการนำส่งเงินรายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 [ 17-09-2562 ]การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมธนาคารกรณีสมาชิกที่สิ้นสุดสมาชิกภาพซึ่งแสดงควาทมประสงค์ให้กองทุนบริหารเงินที่ยังไม่รับคืนต่อไปหรือขอทยอยรับเงินคืนจากกองทุน พ.ศ. 2562
 [ 17-09-2562 ]สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562
 [ 16-09-2562 ]แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการ สนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2559 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 5 
 [ 16-09-2562 ]การพิจารณาคัดเลือกสถาบันการศึกษาเป็นหน่วยงานดำเนินการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการของเทศบาลในเขตจังหวัดสุรินทร์
 [ 16-09-2562 ]บัญชีนวัตกรรมไทย ประจำเดือนสิงหาคม 2562
 [ 16-09-2562 ]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่่ผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสังเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(เดือนกันยายน2562)
 [ 16-09-2562 ]ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินงานภายใต้แผนพัฒนาคุรภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่
 [ 16-09-2562 ]แนวทางกานดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาศมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
 [ 16-09-2562 ]การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาของผู้ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กของ อปท.
 [ 16-09-2562 ]รายงานการประชุมเพื่อติดตามเร่งรัดการดำเนินงานตามโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และงบประมาณที่กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกเงิน พ.ศ. 2556 - 2561 ครั้งที่ 8/2562
 [ 13-09-2562 ]การสำรวจความเสียหาย/ผลกระทบ อันเกิดจากภัยพิบัติอุทกภัย 
 [ 13-09-2562 ]ประชุมแจงแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 [ 13-09-2562 ]ข้อหารือแนวทางปฏิบัติการรื้อถอนสิ่งก่อสร้าง
 [ 13-09-2562 ]การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 [ 13-09-2562 ]การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 [ 13-09-2562 ]ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการปฏิบัติการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเรียนการสอนที่ส่งเสริมความสุขของครูและเด็ก
 [ 12-09-2562 ]ขอความอนุเคราะห์จัดส่งคู่มือการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 [ 11-09-2562 ]เชิญประชุมกำหนดแนวทางการจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 [ 11-09-2562 ]ขอเชิญประชุมการประกวดการจัดขยะมูลฝอยชุมชน อำเภอสะอาด ประจำปี พ.ศ. 2562 
 [ 10-09-2562 ]ขอความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ในการเข้าสำรวจพื้นที่จุดติดตั้ง Free Wi-Fi ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ[]
 [ 10-09-2562 ]บัญชีรายชื่อและเลขที่ตำแหน่งข้าราชการ/พนักงานครูของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[]
 [ 10-09-2562 ]การติดต่อรับใบกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2558 และ ประจำปี 2560
 [ 10-09-2562 ]กำหนดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 (นอ.สำโรงทาบ ท่าตูม สังขะ รัตนบุรี และ นายก ทม.สร.)
 [ 10-09-2562 ]แจ้งเลื่อนการขอเชิญเป็นองค์กรเจ้าภาพร่วม การประชุมส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 7 และกิจกรรม bike and trip
 [ 09-09-2562 ]แนวทางการปฏิบัติงานในกรณีที่ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ขัดข้องไม่สามารถเข้าใช้งานได้
 [ 06-09-2562 ]โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้กับผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2562
 [ 06-09-2562 ]ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจ และเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยจังหวัดสุรินทร์ (ทอ.ทุก อ. และนายก ทม.สร.) 
 [ 06-09-2562 ]ขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำหนังสือยืนยันข้อมูลเงินฝากธนาคาร สำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2562[]
 [ 06-09-2562 ]การจัดทำทำเนียบแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ภายใต้แนวคิด "ศาสตร์พระราชา นำพาน้ำยั่งยืน) 
 [ 06-09-2562 ]คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรณรงค์และประเมินผลการประหยัดพลังงานจังหวัดสุรินทร์
 [ 05-09-2562 ]แนวปฏิบัติการแจ้งข้อมูลการเป็นผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ
 [ 05-09-2562 ]แจ้งมติ ก.ท.จ.สุรินทร์ ครั้งที่ 8/62 วันที่ 29 ส.ค. 2562
1 2
 
 
( โทร. 0-4459-6410,08-9847-5859 ) pornphandunnoug@gmail. com
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่อเทศบาล