กระดานสนทนาทั้งหมด
   
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 ข้อมูลการติดต่อ
 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 ประเมินคุณธรรมความโปร่งใส ITA ประจำปี 2566
 
 สำนักปลัดเทศบาล
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาฯ
 ร้องทุกข์ - ร้องเรียน
 อำนาจหน้าที่
 
 โครงสร้างองค์กร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองประปา
  กองสาธารณสุข
 
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
สถานที่สำคัญ
ผลิตภัณฑ์ตำบล
มุมอาเซียน
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ข่าวเด่น
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
วีดีทัศน์
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 E-mail
 Q & A
 รายงานผลดำเนินงานประจำปี
 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  แผนยุทธศาสตร์
  รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลัง
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 เทศบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๒
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 เทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ 2563
 เทศบัญญัติประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๕
 แนะนำการชำระภาษี
 
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
 รายงานการเงินเทศบาลตำบลชุมพลบุรี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รับฟังความเห็นงานด้านทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการการกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ 2564
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 E - Service
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้เทศบาล พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
 
������������������������������
______________________________________________________________________________________________
งานเจ้าพ่อหลักเมือง ประจำปี ๒๕๖๖
[24-01-2023]   งานเจ้าพ่อหลักเมือง ประจำปี ๒๕๖๖ 
การแข่งขันตำข้าว และหุงข้าวแบบโบราณ งานปลาไหลข้าวใหม่หอมมะลิ ประจำปี 2565
[20-12-2022]   การแข่งขันตำข้าว และหุงข้าวแบบโบราณ งานปลาไหลข้าวใหม่หอมมะลิ ประจำปี 2565 
การแข่งขันจับปลาไหล คนไทย และคนต่างชาติ
[19-12-2022]   การแข่งขันจับปลาไหล คนไทย และคนต่างชาติ 
ขบวนแห่งานปลาไหลข้าวใหม่หอมมะลิ ประจำปี 2565 เทศบาลตำบลชุมพลบุรี ส่งเข้าประกวด ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร ,สมาชิกสภา,พนักงาน และพี่น้องประชาชนทุกท่านที่ร่วมแรงร่วมใจกัน
[18-12-2022]   ขบวนแห่งานปลาไหลข้าวใหม่หอมมะลิ ประจำปี 2565 เทศบาลตำบลชุมพลบุรี ส่งเข้าประกวด ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร ,สมาชิกสภา,พนักงาน และพี่น้องประชาชนทุกท่านที่ร่วมแรงร่วมใจกัน 
วันเทศบาล ๒๔ เมษายน ๒๕๖๕
[26-04-2022]   วันเทศบาล ๒๔ เมษายน ๒๕๖๕ 
งานฉลองและสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองชุมพลบุรี ประจำปี 2565
[07-02-2022]   งานฉลองและสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองชุมพลบุรี ประจำปี 2565 
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลชุมพลบุรี นำทีมโดยท่านภานุวงค์ ศรีประเสริฐ นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และพี่น้องประชาชนมาร่วมลอยกระทง ประจำปี 2564
[22-11-2021]   วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลชุมพลบุรี นำทีมโดยท่านภานุวงค์ ศรีประเสริฐ นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และพี่น้องประชาชนมาร่วมลอยกระทง ประจำปี 2564 
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
[21-07-2021]   โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 
วันที่ 9 มิถุนายน 2564 นายภานุวงค์ ศรีประเสริฐ นายกเทศมนตรีตำบลชุมพลบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาล จัดเวทีประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และรับทราบปัญหาของประชาชน หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 15 และหมู่ที่ 18 เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
[15-06-2021]   วันที่ 9 มิถุนายน 2564 นายภานุวงค์ ศรีประเสริฐ นายกเทศมนตรีตำบลชุมพลบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาล จัดเวทีประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และรับทราบปัญหาของประชาชน หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 15 และหมู่ที่ 18 เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
วันที่ 15 มิถุนายน 2564 นายภานุวงค์ ศรีประเสริฐ นายกเทศมนตรีตำบลชุมพลบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 15 และหมู่ที่ 18
[15-06-2021]   วันที่ 15 มิถุนายน 2564 นายภานุวงค์ ศรีประเสริฐ นายกเทศมนตรีตำบลชุมพลบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 15 และหมู่ที่ 18 
งานฉลองศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ประจำปี ๒๕๖๔
[18-01-2021]   งานฉลองศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ประจำปี ๒๕๖๔ 
[07-01-2021]   "ปฏิบัติการล้างเมือง ล้าง COVID-19" 
ปลัดเทศบาลตำบลชุมพลบุรี ร่วมกับ นายอำเภอชุมพลบุรี ผกก.สภ.ชุมพลบุรี ท้องถิ่นอำเภอชุมพลบุรี ตรวจติดตามการปฏิบัติตามมาตรการรองรับการเปิดเรียนของสถานศึกษาในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ร.ร.ชวส. และ ร.ร.อนุบาลชุมพลบุรี
[02-07-2020]   ปลัดเทศบาลตำบลชุมพลบุรี ร่วมกับ นายอำเภอชุมพลบุรี ผกก.สภ.ชุมพลบุรี ท้องถิ่นอำเภอชุมพลบุรี ตรวจติดตามการปฏิบัติตามมาตรการรองรับการเปิดเรียนของสถานศึกษาในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ร.ร.ชวส. และ ร.ร.อนุบาลชุมพลบุรี 
วันที่ 9 มิถุนายน 2563 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดโรงพยาบาลชุมพลบุรี และประชุมมอบนโยบายแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2563 ณ เทศบาลตำบลชุมพลบุรี
[10-06-2020]   วันที่ 9 มิถุนายน 2563 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดโรงพยาบาลชุมพลบุรี และประชุมมอบนโยบายแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2563 ณ เทศบาลตำบลชุมพลบุรี 
เทศบาลตำบลชุมพลบุรี ได้มีมาตรการแจกหน้ากากและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล
[30-03-2020]   เทศบาลตำบลชุมพลบุรี ได้มีมาตรการแจกหน้ากากและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล  
เทศบาลตำบลชุมพลบุรี จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 100 คน ประกอบด้วยบุคลากรสังกัดเทศบาลตำบลชุมพลบุรี ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสา
[23-03-2020]   เทศบาลตำบลชุมพลบุรี จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 100 คน ประกอบด้วยบุคลากรสังกัดเทศบาลตำบลชุมพลบุรี ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสา 
การจัดตั้งศูนย์บัญชาการประสานงานและติดตามการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
[23-03-2020]   การจัดตั้งศูนย์บัญชาการประสานงานและติดตามการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) 
งานฉลองศาลเจ้าพ่อหลักเมืองชุมพลบุรี ประจำปี 2563
[19-02-2020]   งานฉลองศาลเจ้าพ่อหลักเมืองชุมพลบุรี ประจำปี 2563 
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
[18-02-2020]   พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 
โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ
[24-12-2019]   โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ  
เทศกาลปลาไหล ข้าวใหม่หอมมะลิ และงานกาชาดประจําปี 2562
[24-12-2019]   เทศกาลปลาไหล ข้าวใหม่หอมมะลิ และงานกาชาดประจําปี 2562 
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ
[29-10-2019]   โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ 
โครงการฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่่นโดยยึดหลักความโปร่งใส
[29-10-2019]   โครงการฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่่นโดยยึดหลักความโปร่งใส 
โครงการจิตอาสา
[06-06-2019]   โครงการจิตอาสา 
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒
[06-06-2019]   วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
วันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๒
[18-03-2019]   วันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๒ 
งานฉลองศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ชุมพลบุรี ประจำปี ๒๕๖๒
[17-02-2019]   งานฉลองศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ชุมพลบุรี ประจำปี ๒๕๖๒ 
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒
[14-01-2019]   วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ 
โครงการกำจัดขยะ คัดแยกขยะ กิจกรรม แผนรณรงคฺ์แยกก่อนทิ้ง
[09-01-2019]   โครงการกำจัดขยะ คัดแยกขยะ กิจกรรม แผนรณรงคฺ์แยกก่อนทิ้ง 
โครงการ
[23-12-2018]   โครงการ "มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา" เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
งานปลาไหลประจำปี ๒๕๖๑
[17-12-2018]   งานปลาไหลประจำปี ๒๕๖๑ 
๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช
[12-11-2018]   ๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช 
โครงการจิตอาสา
[21-10-2018]   โครงการจิตอาสา 
โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
[05-09-2018]   โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย 
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม
[05-09-2018]   โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม 
ท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
[01-08-2018]   ท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 
โครงการจิตอาสา
[01-08-2018]   โครงการจิตอาสา 
โครงการศึกษาดูงาน การจัดการมูลฝอยแบบครบวงจรเทศบาลตำบลสตึก
[05-06-2018]   โครงการศึกษาดูงาน การจัดการมูลฝอยแบบครบวงจรเทศบาลตำบลสตึก 
กิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
[06-05-2018]   กิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแหล่งท่องเที่ยวและพัฒนา และปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน กิจกรรม:เทศบาลตำบลชุมพลบุรีร่วมใจ ทำความสะอาดครั้งใหญ่ Big Cleaning Day ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑
[03-05-2018]   โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแหล่งท่องเที่ยวและพัฒนา และปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน กิจกรรม:เทศบาลตำบลชุมพลบุรีร่วมใจ ทำความสะอาดครั้งใหญ่ Big Cleaning Day ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
โครงการปรับสภาพที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ
[24-04-2018]   โครงการปรับสภาพที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ 
รณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม
[24-04-2018]   รณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม 
วันเทศบาล ๒๕๖๑
[24-04-2018]   วันเทศบาล ๒๕๖๑ 
การกำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของเทศบาลตำบลชุมพลบุรี
[29-03-2018]   การกำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของเทศบาลตำบลชุมพลบุรี 
รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ๒๕๖๑
[25-03-2018]   รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ๒๕๖๑ 
การประชุมประชาคมระดับตำบล
[25-03-2018]   การประชุมประชาคมระดับตำบล 
วันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๑
[25-03-2018]   วันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๑ 
เทศกาลปลาไหล ข้าวใหม่หอมมะลิ และงานกาชาดประจำปี ๒๕๖๐
[18-12-2017]   เทศกาลปลาไหล ข้าวใหม่หอมมะลิ และงานกาชาดประจำปี ๒๕๖๐  
โครงการตลาดนัดประชารัฐ
[06-12-2017]   โครงการตลาดนัดประชารัฐ "โครงการไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง" 
๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ข้าราชการ ประชาชนชาวอำเภอชุมพลบุรี ร่วมถวายดอกไม้จันทน์ ณ พระเมรุมาศจำลอง โดยจำนวนดอกไม้จันทน์ มีจำนวน ๗๐,๙๘๗ ดอก และร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บวรนาถบพิตร
[01-11-2017]   ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ข้าราชการ ประชาชนชาวอำเภอชุมพลบุรี ร่วมถวายดอกไม้จันทน์ ณ พระเมรุมาศจำลอง โดยจำนวนดอกไม้จันทน์ มีจำนวน ๗๐,๙๘๗ ดอก และร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บวรนาถบพิตร 
สภาเด็กและเยาวชนระดับอำเภอ
[27-09-2017]   สภาเด็กและเยาวชนระดับอำเภอ 
วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. เทศบาลตำบลชุมพลบุรี ร่วมกับ อำเภอชุมพลบุรี ส่วนราชการ และพ่อค้าประชาชนในเขตเทศบาล ร่วมกิจกรรมร้องเพลงชาติไทย เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๖ ที่พระราชทานธงชาติไทยครบร
[27-09-2017]   วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. เทศบาลตำบลชุมพลบุรี ร่วมกับ อำเภอชุมพลบุรี ส่วนราชการ และพ่อค้าประชาชนในเขตเทศบาล ร่วมกิจกรรมร้องเพลงชาติไทย เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๖ ที่พระราชทานธงชาติไทยครบร 
โครงการฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริตคอรัปชั่นโดยยึดหลักความโปร่งใส กิจกรรม : ส่งเสริมท้องถิ่นปลอดภัยทุจริตประจำปี ๒๕๖๐ การสร้างสังคมที่ไม่ทันต่อการทุจริต และยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านทุจริต เทศบาลตำบลชุมพลบุรี อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุริน
[27-09-2017]   โครงการฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริตคอรัปชั่นโดยยึดหลักความโปร่งใส กิจกรรม : ส่งเสริมท้องถิ่นปลอดภัยทุจริตประจำปี ๒๕๖๐ การสร้างสังคมที่ไม่ทันต่อการทุจริต และยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านทุจริต เทศบาลตำบลชุมพลบุรี อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุริน 
โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
[01-08-2017]   โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 
โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทาน
[12-07-2017]   โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทาน 
โครงการวันเข้าพรรษา และกิจกรรมวันงดดื่มสุรา ประจำปี ๒๕๖๐
[06-07-2017]   โครงการวันเข้าพรรษา และกิจกรรมวันงดดื่มสุรา ประจำปี ๒๕๖๐ 
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโลก
[26-06-2017]   โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโลก 
งานฉลองศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ชุมพลบุรี ประจำปี ๒๕๖๐
[31-01-2017]   งานฉลองศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ชุมพลบุรี ประจำปี ๒๕๖๐ 
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐
[15-01-2017]   วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ 
กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อเป็นการเสริมสร้างให้บุคลากรในสังกัดมีสุขภาพลานามัยที่ดี
[08-12-2016]   กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อเป็นการเสริมสร้างให้บุคลากรในสังกัดมีสุขภาพลานามัยที่ดี 
 หน้า 1 | 2 | 
 
 
 
 
 
( โทร. 0-4459-6410 , 0-63629-5914 ) chumphonburi64@gmail.com
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่อเทศบาล