ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ เทศบาลตำบลชุมพลบุรี
 
 
สภาพทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
บริการขั้นพื้นฐาน
ข้อมูลการติดต่อ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ประเมินคุณธรรมความโปร่งใส ITA ประจำปี 2566
แผนดำเนินงาน
 
โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองประปา
กองสาธารณสุข
 
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
ร้องทุกข์ - ร้องเรียน
อำนาจหน้าที่
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  คู่มือประชาชน
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  จดหมายข่าว
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
  สถานที่สำคัญ
  บอร์ดประชาสัมพันธ์
 E-mail
 Q & A
 รายงานผลดำเนินงานประจำปี
 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
  แผนการดำเนินงานและงบประมาณ
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 เทศบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๒
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 เทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ 2563
 เทศบัญญัติประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๕
 
การปฏิบัติงาน
  คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
 
การให้บริการ
  คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
  ข้อมูลสถิติการให้บริการ
 E - Service
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 รายงานการเงินเทศบาลตำบลชุมพลบุรี
 
  แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  การขับเคลื่อนจริยธรรม
 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ 2564
  แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  
 
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน
นโยบาย No Gift Policy
  ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย no gift policy จากการปฏิบัติหน้าที่
  การสร้างวัฒนธรรม no gift policy
  รายงานผลตามนโยบาย no gift policy
  รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
  รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
แผนป้องกันการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ภายในหน่วยงาน
 
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
  ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
สภาพทั่วไป
_______________________________________________________________________________________
สภาพทั่วไป
 

ที่ตั้งของเทศบาลตำบลชุมพลบุรี

ลักษณะที่ตั้ง

เทศบาลตำบลชุมพลบุรี ได้เปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลชุมพลบุรีเป็นเทศบาลตำบลชุมพลบุรี ตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๒ ตามพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.๒๕๔๒ ซึ่งแต่เดิมสุขาภิบาลชุมพลบุรีจัดตั้งขึ้นโดยประกาศกระทรวงมาดไทย เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๔๙๙ มีพื้นที่ประมาณ ๑.๕ ตารางกิโลเมตร ซึ่งมีหมู่บ้านในเขตเทศบาลจำนวน หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ ๑, ๑๕ และ ๑๘ตำบลชุมพลบุรี อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ สถานที่ตั้งของเทศบาลตำบลชุมพลบุรี ปัจจุบันมีสำนักงานตั้งอยู่ที่ อาคารเลขที่ ๓๓๓ ถนนหลักเมือง อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์

๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ

เทศบาลตำบลชุมพลบุรี ตั้งอยู่บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำมูลในเขตของทุ่งกุลาร้องไห้

๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ

ลักษณะภูมิอากาศของเทศบาลตำบลชุมพลบุรี อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ จัดอยู่ภายใน เขตภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าเมืองร้อน (Tropical Savanna Climate : Aw) หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเขตภูมิอากาศแบบสวันนา (Savanna Climate)  ซึ่งเป็นลักษณะอากาศที่มีฤดูแล้งสลับฤดูฝนอย่างเด่นชัด จากสถิติภูมิอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาในคาบ ๓๐ ปี (พ.ศ.๒๕๑๔ – ๒๕๔๓) ของจังหวัดสุรินทร์ พบว่า ปริมาณฝนรวมเฉลี่ยทั้งปีวัดได้ ๑,๓๕๑.๖ มิลลิเมตร ความชื้นสัมพัทธ์สูงที่สุดเฉลี่ยวัดได้ ๙๖ เปอร์เซ็นต์ ในเดือนกันยายน ความชื้นสัมพัทธ์ ต่ำที่สุดเฉลี่ยวัดได้ ๓๙ เปอร์เซ็นต์ ในเดือนมีนาคมโดยรวมแล้วจังหวัดสุรินทร์มีความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยทั้งปี ๗๓ เปอร์เซ็นต์ ลักษณะอากาศเช่นนี้เกิดขึ้นเนื่องจากจังหวัดสุรินทร์ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุม ชนิด คือ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ จึงสามารถแบ่งฤดูกาลออกได้เป็น ฤดู ดังนี้

๑.๓.๑ ฤดูฝน (Rain Season)  เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ซึ่งได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลอันดามันและอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมและมีอิทธิพล ของร่องความกดอากาศต่ำหรือร่องมรสุมพาดผ่าน (International Tropical Convergence Zone : ITCZ or Monsoon Trough) ทำให้เริ่มมีฝนตกชุกตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปจนถึงกลางเดือนมิถุนายน หลังจากนั้นไปจนถึงกลางเดือนกรกฎาคมฝนจะลดน้อยลงมากบางวันอาจไม่มีฝนตกเลย เรียกระยะนี้ว่า ระยะฝนทิ้งช่วง (Dry Spell)  เนื่องจากร่องความกดอากาศต่ำหรือร่องมรสุมได้เคลื่อนตัวขึ้นไปพาดผ่านตอนบน ของประเทศลาว เวียดนาม และประเทศจีนตอนใต้ สำหรับในช่วงเดือนสิงหาคมและกันยายนฝนจะกลับมาตกชุกอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากร่องความกดอากาศต่ำหรือร่องมรสุมได้เคลื่อนตัวลงมาพาดผ่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ

ประเทศไทย ในฤดูนี้มักมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนตัวจากทะเลจีนใต้เข้ามามีอิทธิพลต่อภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เฉลี่ยปีละ ๑ – ๓ ลูก จากสถิติภูมิอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาในคาบ ๓๐ ปี (พ.ศ.๒๕๑๔ – ๒๕๔๓) ของจังหวัดสุรินทร์ พบว่า ฝนตกชุกมากที่สุดคือเดือนกันยายน วัดปริมาณฝนรวมเฉลี่ยได้ ๒๕๙.๒ มิลลิเมตร รองลงมาคือเดือนสิงหาคม วัดปริมาณฝนรวมเฉลี่ยได้ ๒๒๔.๖ มิลลิเมตร ปริมาณฝนรวมเฉลี่ยทั้งปีวัดได้ ๑,๓๕๑.๖ มิลลิเมตร

๑.๓.๒ ฤดูหนาว (Winter Season)  เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในฤดูนี้จังหวัดสุรินทร์ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นลมที่พัดออกจากความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีน มีลักษณะอากาศเย็นและแห้ง ความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจะแผ่ปกคลุมตลอดฤดู อุณหภูมิจะลดต่ำลงทำให้มีอากาศหนาวเย็นโดยทั่วไปขึ้นอยู่กับกำลังและขนาดของมวลอากาศเย็นนั้น จากสถิติภูมิอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาในคาบ ๓๐ ปี (พ.ศ.๒๕๑๔ – ๒๕๔๓) ของจังหวัดสุรินทร์ พบว่า อากาศหนาวเย็นที่สุดอยู่ในช่วงเดือนธันวาคมถึงมกราคม วัดอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยได้ ๑๗.๗ องศาเซลเซียสและ ๑๗.๗ องศาเซลเซียสตามลำดับ อุณหภูมิต่ำที่สุดที่เคยวัดได้เท่ากับ ๘.๒ องศาเซลเซียส ในเดือนธันวาคม ในฤดูนี้มักประสบปัญหาภัยแล้งเนื่องจากมีฝนลดน้อยลงอย่างมากส่วนใหญ่ไม่มีฝนตกเลย อนึ่ง ในฤดูนี้อาจมี คลื่นกระแสลมตะวันตกเคลื่อนตัวมาจากประเทศพม่าผ่านภาคเหนือของประเทศไทยเข้ามามีอิทธิพลต่อ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ ซึ่งอาจทำให้มันฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้แต่ปริมาณฝนจะไม่มากนัก

๑.๓.๓ ฤดูร้อน (Summer Season)  เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ลมที่พัดปกคลุมในฤดูนี้ส่วนใหญ่เป็นลมใต้และลมตะวันตก และมักจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อน (Heat Low) ปกคลุมตลอดฤดู ทำให้มีอากาศร้อนโดยทั่วไปบางวันมีอากาศร้อนจัด สามารถวัดอุณหภูมิได้สูงถึง ๔๐ องศาเซลเซียสขึ้นไป จากสถิติภูมิอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาในคาบ ๓๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๑๔ – ๒๕๔๓) ของจังหวัดสุรินทร์ พบว่า เดือนเมษายนและพฤษภาคมเป็นเดือนที่มีอากาศร้อนมากที่สุด อุณหภูมิสูงที่สุด ที่เคยวัดได้ ๔๑.๖ องศาเซลเซียส ในฤดูนี้จะมีบางช่วงที่มีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาจะเกิดการ ปะทะกับมวลอากาศร้อนที่ปกคลุมอยู่ก่อนแล้ว ทำให้เกิดพายุฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง บางครั้งมีลูกเห็บตก เกิดขึ้นด้วย เราเรียกพายุชนิดนี้ว่า พายุฤดูร้อน (Summer Storm)  ฝนที่ตกลงมาในฤดูนี้ยังมีปริมาณน้อย มักไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูก

๑.๔ ลักษณะของดิน

ลักษณะของดินของเทศบาลตำบลชุมพลบุรีเป็นดินร่วนปนทราย ฉะนั้นดินในเทศบาลตำบล ชุมพลบุรีจึงอุ้มน้ำได้น้อย

๑.๕ ลักษณะของแหล่งน้ำ

เทศบาลตำบลชุมพลบุรี มีแหล่งน้ำที่สำคัญ คือ แม่น้ำมูลไหลผ่านเขตตำบลชุมพลบุรีไหลลงสู่แม่น้ำโขงที่จังหวัดอุบลราชธานี เป็นแหล่งน้ำที่ใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตร การเพาะปลูก การคมนาคม นอกจากนั้นยังอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์น้ำต่างๆ เป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของราษฎร หากไม่ได้รับผลกระทบ จากภาวะภัยแล้งจะมีน้ำตลอดทั้งปี

๒. ด้านการเมือง/การปกครอง

๒.๑ เขตการปกครอง

เนื้อที่ในเขตเทศบาลตำบลชุมพลบุรี มีเนื้อที่การปกครองประมาณ ๑.๕ ตารางกิโลเมตร โดยมีหมู่บ้านจำนวน หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ ๑, ๑๕ และ ๑๘ (บางส่วน) ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากศูนย์กลางจังหวัดสุรินทร์ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ โดยทางรถยนต์ระยะทางประมาณ ๙๒ กิโลเมตร แยกการปกครองออกเป็น ชุมชน ดังนี้

๑. ชุมชนเมืองใหม่

๒. ชุมชนคุ้มกลาง

๓. ชุมชนประปา

๔. ชุมชนหลักเมือง

๕. ชุมชนเหนือ

๖. ชุมชนวัดกลาง

อาณาเขตตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๔๙๙

ด้านทิศเหนือ จากหลักเขตที่ ซึ่งตั้งอยู่ฝากตะวันตกของถนนชุมพลบุรี–ท่าตูม ตรงที่อยู่

ห่างจากฟากเหนือของทางหลวงสายชุมพลบุรี – ท่าตูม ไปทางทิศเหนือ ถนนสาย ๒๐๘๑

จากหลักเขตที่ เป็นเส้นขนานกับทางหลวงสายชุมพลบุรี–ท่าตูม ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ จดฝั่งตะวันตกของกุดคณฑี ซึ่งเป็นหลักเขตที่

ด้านทิศตะวันออกและด้านทิศใต้ จากหลักเขตที่ เลียบตามฝั่งตะวันตกและฝั่งเหนือของ กุดคณฑี ไปทางทิศใต้ ทิศตะวันตกเฉียงใต้ และทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงจุดซึ่งอยู่ห่างจากปากหนองกระทุ่ม ฝั่งตะวันตกตรงที่บรรจบกับกุดคณฑีไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ๑๕๐ เมตร ซึ่งเป็นหลักเขตที่

ด้านทิศตะวันตก จากหลักเขตที่ เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้จนบรรจบกับ หลักเขตที่

๒.๒ ด้านการเมือง

๑. ฝ่ายนิติบัญญัติหรือสภาเทศบาล ประกอบด้วยสมาชิกที่ราษฎรเลือกตั้ง จำนวน ๑๒ คน อยู่ในตำแหน่งคราวละ ปี

๒. ฝ่ายบริหาร ประกอบด้วยนายกเทศมนตรีที่ราษฎรเลือกตั้ง จำนวน คน และนายกเทศมนตรีแต่งตั้งรองนายก คน ที่ปรึกษานายก คน และเลขานุการนายก คน รวม คน มีอำนาจหน้าที่ควบคุมรับผิดชอบในการบริหารกิจการของเทศบาลตามกฎหมาย โดยมีนายกเทศมนตรีเป็นหัวหน้า

๓. ประชากร

๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร

เทศบาลตำบลชุมพลบุรี จำนวนประชากรทั้งหมด ๒,๔๑๙ คน

- ชาย ๑,๑๖๙ คน

- หญิง ๑,๒๕๐ คน

ข้อมูล วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙

๓.๒ ช่วงอายุและจำนวนประชากร

ข้อมูล วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙

หญิง

ชาย

หมายเหตุ

จำนวนประชากรเยาวชน

๒๘๒ คน

๒๖๐ คน

อายุต่ำกว่า ๑๘ ปี

จำนวนประชากร

๗๓๕ คน

๗๖๖ คน

อายุ ๑๘ – ๖๐ ปี

จำนวนประชากรผู้สูงอายุ

๒๓๓ คน

๑๔๓ คน

อายุมากกว่า ๖๐ ปี

รวม

๑,๒๕๐ คน

๑,๑๖๙ คน

ทั้งสิ้น ๒,๒,๔๑๙ คน

 
 
 
 
 
 
 
ติดต่อเทศบาล 0-4459-6410 , 0-63629-5914 E-mail : saraban_05320201@dla.go.th
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MD digital solutions 08-7776-6615