กระดานสนทนาทั้งหมด
   
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 ข้อมูลการติดต่อ
 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 ประเมินคุณธรรมความโปร่งใส ITA ประจำปี 2566
 
 สำนักปลัดเทศบาล
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาฯ
 ร้องทุกข์ - ร้องเรียน
 อำนาจหน้าที่
 
 โครงสร้างองค์กร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองประปา
  กองสาธารณสุข
 
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
สถานที่สำคัญ
ผลิตภัณฑ์ตำบล
มุมอาเซียน
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ข่าวเด่น
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
วีดีทัศน์
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 E-mail
 Q & A
 รายงานผลดำเนินงานประจำปี
 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  แผนยุทธศาสตร์
  รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลัง
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 เทศบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๒
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 เทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ 2563
 เทศบัญญัติประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๕
 แนะนำการชำระภาษี
 
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
 รายงานการเงินเทศบาลตำบลชุมพลบุรี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รับฟังความเห็นงานด้านทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการการกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ 2564
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 E - Service
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้เทศบาล พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
 
บริการขั้นพื้นฐาน
______________________________________________________________________________________________
บริการขั้นพื้นฐาน
 

ระบบบริการพื้นฐาน

๕.๑ ด้านการคมนาคมขนส่ง

การคมนาคมติดต่อระหว่างอำเภอและจังหวัด รวมทั้งการคมนาคมภายในตำบลและหมู่บ้าน มีรายละเอียด ดังนี้

ถนนในเขตเทศบาลตำบลชุมพลบุรี มี ๔๔ สาย

เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓๐ สาย ระยะทาง ๘,๖๐๑ เมตร

ถนนลาดยาง สาย ระยะทาง ๒,๙๑๐ เมตร

เส้นทางการคมนาคมภายในจังหวัด

ชุมพลบุรี - สุรินทร์ ระยะทาง ๙๐ กิโลเมตร

ชุมพลบุรี - จอมพระ ระยะทาง ๖๓ กิโลเมตร

ชุมพลบุรี - สนม ระยะทาง ๗๔ กิโลเมตร

ชุมพลบุรี - ท่าตูม ระยะทาง ๓๗ กิโลเมตร

ชุมพลบุรี - ปราสาท ระยะทาง ๑๑๗ กิโลเมตร

ชุมพลบุรี - สำโรงทาบ ระยะทาง ๑๔๑ กิโลเมตร

ชุมพลบุรี - สังขะ ระยะทาง ๑๔๘ กิโลเมตร

ชุมพลบุรี - บัวเชด ระยะทาง ๑๖๑ กิโลเมตร

ชุมพลบุรี - ศีขรภูมิ ระยะทาง ๑๒๑ กิโลเมตร

ชุมพลบุรี - ลำดวน ระยะทาง ๑๑๖ กิโลเมตร

ชุมพลบุรี - กาบเชิง ระยะทาง ๑๔๒ กิโลเมตร

ชุมพลบุรี - รัตนบุรี ระยะทาง ๕๕ กิโลเมตร

๕.๒ ด้านการไฟฟ้า

ในเขตเทศบาลตำบลชุมพลบุรี มีการบริการประชาชนด้านการใช้ไฟฟ้า ซึ่งเป็นหน้าที่ ความรับผิดชอบของหน่วยงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีจำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าทั้งหมด ๑,๐๓๙ ครัวเรือน คิดเป็นพื้นที่ได้รับบริการร้อยละ ๑๐๐ มีไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่าง ๒๐๙ จุด

๕.๓ ด้านการประปา

เทศบาลตำบลชุมพลบุรี มีกิจการประปาอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล จำนวน แห่ง ให้บริการได้ แห่ง ผลิตน้ำประปาได้ ๘๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง และน้ำประปาที่ใช้โดยเฉลี่ย ๙๐๐ ลูกบาศก์เมตร/วัน

รายได้จากกิจการประปา เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ประมาณ ๒,๕๒๕,๓๓๓.๙๔ บาท

รายจ่ายจากกิจการประปา เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ประมาณ ๒,๕๔๓,๗๕๘.๙๑ บาท

รายได้จากกิจการประปา เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ประมาณ ๒,๖๒๘,๒๗๓.๑๖ บาท

รายจ่ายจากกิจการประปา เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ประมาณ ๒,๕๘๖,๔๐๗.๗๙ บาท

รายได้จากกิจการประปา เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ประมาณ ๒,๗๘๗,๗๒๑.๘๕ บาท

รายจ่ายจากกิจการประปา เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ประมาณ ๒,๖๔๙,๖๔๑.๔๖ บาท

๕.๔ ด้านโทรคมนาคมติดต่อสื่อสาร

เทศบาลตำบลชุมพลบุรี มีไปรษณีย์ จำนวน แห่ง

 
 
 
 
 
( โทร. 0-4459-6410 , 0-63629-5914 ) chumphonburi64@gmail.com
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่อเทศบาล