ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ เทศบาลตำบลชุมพลบุรี
 
 
สภาพทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
บริการขั้นพื้นฐาน
ข้อมูลการติดต่อ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ประเมินคุณธรรมความโปร่งใส ITA ประจำปี 2566
แผนดำเนินงาน
 
โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองประปา
กองสาธารณสุข
 
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
ร้องทุกข์ - ร้องเรียน
อำนาจหน้าที่
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  คู่มือประชาชน
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  จดหมายข่าว
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
  สถานที่สำคัญ
  บอร์ดประชาสัมพันธ์
 E-mail
 Q & A
 รายงานผลดำเนินงานประจำปี
 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
  แผนการดำเนินงานและงบประมาณ
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 เทศบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๒
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 เทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ 2563
 เทศบัญญัติประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๕
 
การปฏิบัติงาน
  คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
 
การให้บริการ
  คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
  ข้อมูลสถิติการให้บริการ
 E - Service
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 รายงานการเงินเทศบาลตำบลชุมพลบุรี
 
  แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  การขับเคลื่อนจริยธรรม
 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ 2564
  แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  
 
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน
นโยบาย No Gift Policy
  ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย no gift policy จากการปฏิบัติหน้าที่
  การสร้างวัฒนธรรม no gift policy
  รายงานผลตามนโยบาย no gift policy
  รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
  รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
แผนป้องกันการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ภายในหน่วยงาน
 
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
  ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
บริการขั้นพื้นฐาน
_______________________________________________________________________________________
บริการขั้นพื้นฐาน
 

ระบบบริการพื้นฐาน

๕.๑ ด้านการคมนาคมขนส่ง

การคมนาคมติดต่อระหว่างอำเภอและจังหวัด รวมทั้งการคมนาคมภายในตำบลและหมู่บ้าน มีรายละเอียด ดังนี้

ถนนในเขตเทศบาลตำบลชุมพลบุรี มี ๔๔ สาย

เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓๐ สาย ระยะทาง ๘,๖๐๑ เมตร

ถนนลาดยาง สาย ระยะทาง ๒,๙๑๐ เมตร

เส้นทางการคมนาคมภายในจังหวัด

ชุมพลบุรี - สุรินทร์ ระยะทาง ๙๐ กิโลเมตร

ชุมพลบุรี - จอมพระ ระยะทาง ๖๓ กิโลเมตร

ชุมพลบุรี - สนม ระยะทาง ๗๔ กิโลเมตร

ชุมพลบุรี - ท่าตูม ระยะทาง ๓๗ กิโลเมตร

ชุมพลบุรี - ปราสาท ระยะทาง ๑๑๗ กิโลเมตร

ชุมพลบุรี - สำโรงทาบ ระยะทาง ๑๔๑ กิโลเมตร

ชุมพลบุรี - สังขะ ระยะทาง ๑๔๘ กิโลเมตร

ชุมพลบุรี - บัวเชด ระยะทาง ๑๖๑ กิโลเมตร

ชุมพลบุรี - ศีขรภูมิ ระยะทาง ๑๒๑ กิโลเมตร

ชุมพลบุรี - ลำดวน ระยะทาง ๑๑๖ กิโลเมตร

ชุมพลบุรี - กาบเชิง ระยะทาง ๑๔๒ กิโลเมตร

ชุมพลบุรี - รัตนบุรี ระยะทาง ๕๕ กิโลเมตร

๕.๒ ด้านการไฟฟ้า

ในเขตเทศบาลตำบลชุมพลบุรี มีการบริการประชาชนด้านการใช้ไฟฟ้า ซึ่งเป็นหน้าที่ ความรับผิดชอบของหน่วยงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีจำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าทั้งหมด ๑,๐๓๙ ครัวเรือน คิดเป็นพื้นที่ได้รับบริการร้อยละ ๑๐๐ มีไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่าง ๒๐๙ จุด

๕.๓ ด้านการประปา

เทศบาลตำบลชุมพลบุรี มีกิจการประปาอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล จำนวน แห่ง ให้บริการได้ แห่ง ผลิตน้ำประปาได้ ๘๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง และน้ำประปาที่ใช้โดยเฉลี่ย ๙๐๐ ลูกบาศก์เมตร/วัน

รายได้จากกิจการประปา เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ประมาณ ๒,๕๒๕,๓๓๓.๙๔ บาท

รายจ่ายจากกิจการประปา เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ประมาณ ๒,๕๔๓,๗๕๘.๙๑ บาท

รายได้จากกิจการประปา เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ประมาณ ๒,๖๒๘,๒๗๓.๑๖ บาท

รายจ่ายจากกิจการประปา เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ประมาณ ๒,๕๘๖,๔๐๗.๗๙ บาท

รายได้จากกิจการประปา เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ประมาณ ๒,๗๘๗,๗๒๑.๘๕ บาท

รายจ่ายจากกิจการประปา เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ประมาณ ๒,๖๔๙,๖๔๑.๔๖ บาท

๕.๔ ด้านโทรคมนาคมติดต่อสื่อสาร

เทศบาลตำบลชุมพลบุรี มีไปรษณีย์ จำนวน แห่ง

 
 
 
 
 
 
 
ติดต่อเทศบาล 0-4459-6410 , 0-63629-5914 E-mail : saraban_05320201@dla.go.th
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MD digital solutions 08-7776-6615