กระดานสนทนาทั้งหมด
   
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 ข้อมูลการติดต่อ
 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 ประเมินคุณธรรมความโปร่งใส ITA ประจำปี 2566
 
 สำนักปลัดเทศบาล
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาฯ
 ร้องทุกข์ - ร้องเรียน
 อำนาจหน้าที่
 
 โครงสร้างองค์กร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองประปา
  กองสาธารณสุข
 
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
สถานที่สำคัญ
ผลิตภัณฑ์ตำบล
มุมอาเซียน
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ข่าวเด่น
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
วีดีทัศน์
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 E-mail
 Q & A
 รายงานผลดำเนินงานประจำปี
 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  แผนยุทธศาสตร์
  รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลัง
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 เทศบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๒
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 เทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ 2563
 เทศบัญญัติประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๕
 แนะนำการชำระภาษี
 
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
 รายงานการเงินเทศบาลตำบลชุมพลบุรี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รับฟังความเห็นงานด้านทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการการกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ 2564
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 E - Service
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้เทศบาล พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
______________________________________________________________________________________________
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 

การประเมินผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๓)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ก่อสร้างถนน คสล.ซอยชุมชนคุ้มประปา ๑๑ (ซอยตาอึ่ง)

๒. ก่อสร้างถนนดินพร้อมวางท่อระบายน้ำ(ถนนเอื้ออาทร)

๓. ก่อสร้างพื้น คสล. อาคารศูนย์ อปพร.

๔. ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างอาคารพาณิชย์ ฝั่งทิศตะวันออก(หลังตู้เอทีเอ็ม)

๕. ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณลานหน้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ใหม่)

๖. ก่อสร้างขยาผิวจราจรถนน คสล.ซอยชุมชนประปา๔ ฝั่งทิศตะวันออก

๗.ก่อสร้างขยายผิวจราจรถนน คสล.ถนนพิทักษ์ชุมพลเขต๒ ฝั่งทิศตะวันตก

๘.ก่อสร้างขยายผิวจราจรถนน คสล. ถนนพิทักษ์ชุมพลเขต๒ ฝั่งทิศตะวันออก

๙.ก่อสร้างขยายผิวจราจรถนน คสล.ถนนฤทธิรณฝั่งทิศใต้

๑๐.ก่อสร้างขยายผิวจราจรถนน คสล.ถนนฤทธิรณฝั่งทิศเหนือ

๑๑.ก่อสร้างขยายผิวจราจรถนน คสล.ถนนหลักเมืองแยกถนนพิทักษ์ชุมพลเขต๒-แยกศาลปู่ตา

๑๒.ก่อสร้างขยายผิวจราจรถนน คสล.ถนนหลักเมือง ฝั่งทิศใต้

๑๓.ก่อสร้างขุดลอกกุดคณฑี ฝั่งทิศตะวันออก (หน้าฝายประชาอาสา ช่วงที่ ๒)

๑๔.ก่อสร้างขุดลอกกุดคณฑี ฝั่งทิศตะวันตก (หนองตาเหี่ย ช่วงที่๒)

๑๕.ก่อสร้างขุดลอกกุดคณฑีฝั่งตะวันออก (หลังฝายน้ำล้น)

๑๖.ก่อสร้างขุดลอกกุดมน (ช่วงที่ ๒)

๑๗.ก่อสร้างลงหินคลุกถนนสุขาณุสรณ์

๑๘.ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณสุข ตลาดหลังใหม่

๑๙.ก่อสร้างระบายน้ำตลาดหลังใหม่

๒๐.ลงหินคลุกลานจำหน่ายสินค้า ริมหนองกระทุ่ม(หลังโลตัส)

๒๑.ก่อสร้างถนน คสล.ซอยชุมชนเมืองใหม่

๒๒.คชจ.การตั้งจุดตรวจบริการช่วงเทาศกาล

๒๓.วัสดุในการจราจร

๒๔.วัสดุก่อสร้าง

๒๕.สัญญาณไฟกระพริบ

๒๖.วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

8

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

๑.เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

๒.คชจ.การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

๓.คสช.ประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ

๔.โครงการแข่งขันกีฬา

๕.คชจ.ประเพณีงานปลาไหลฯ

๖.คชจ.ในการจัดงานรัฐพิธีสำคัญ

๗.คชจ.โครงการวันสำคัญทางศาสนา

๘.คชจ.โครงการวันเด็กแห่งชาติ

๙.คชจ.โครงการประเพณีวันลอยกระทง

๑๐.คชจ.โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย

๑๑.คชจ.งานฉลองศาลเจ้าพ่อหลักเมือง

๑๒.คชจ.โครงการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า

๑๓.คชจ.โครงการรณค์ควบคุมป้องกันไข้เลือดออก

๑๔.สนับสนุน คชจ.การบริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวัน)ศพด.

๑๕.วัสดุอาหารเสริม(นม) ศพด.

๑๖.อุดหนุนอาหารกลางวัน ๒โรงเรียน

๑๗.อุดหนุนที่ทำการปกครอง งานปลาไหลฯ

๑๘.อุดหนุนที่ทำการปกครอง งานรัฐพิธี

๑๙.อุดหนุนค่ายพุทธบุตร ๓โรงเรียน

๒๐.อุดหนุนกีฬาสีภายใน ๓โรงเรียน

๒๑.อุดหนุน อสม.

๒๒.อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอชุมพลบุรี

๒๓.อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

๑.เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นๆเป็นกรณีพิเศษ

๒.รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน

๓.ค่าใช้จ่ายไปราชการ

๔.คชจ.การอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง

๕.คชจ.โครงการวันเทศบาล

๖.คชจ.โครงการแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

๗.คชจ.โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล

๘.วัสดุเครื่องดับเพลิง

๙.วัสดุเครื่องแต่งกาย

๑๐.คชจ.การฝึกอบรมสำรวจและจัดเก็บข้อมูล (จปฐ)

9

๑๑.รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

๑๒.รายจ่ายเพื่อใหได้มาซึ่งบริการ(ค่าลงทะเบียน)

๑๓.จัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร

๑๔.จัดซื้อเก้าอี้ห้องประชุมสภาเทศบาล

๑๕.จัดซื้อเก้าอี้พลาสติกแบบมีพนักพิงชนิดหนา

๑๖.จัดซื้อต๊ะอเนกประสงค์

๑๗.จัดซื้อเต้นผ้าใบโครงเหล็ก

๑๘.จัดซื้อรถบรรทุกดีเซล

๑๙.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์(CP)

๒๐.จัดซื้อตู้เก็บเอกสารเหล็ก

๒๑.จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ

๒๒.จัดซื้อพับอเนกประสงค์

๒๓.จัดซื้อตู้เย็น

๒๔.จัดซื้อผ้าม่าน

๒๕.จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก

 
 
 
 
 
( โทร. 0-4459-6410 , 0-63629-5914 ) chumphonburi64@gmail.com
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่อเทศบาล