กระดานสนทนาทั้งหมด
   
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 ข้อมูลการติดต่อ
 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 ประเมินคุณธรรมความโปร่งใส ITA ประจำปี 2566
 
 สำนักปลัดเทศบาล
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาฯ
 ร้องทุกข์ - ร้องเรียน
 อำนาจหน้าที่
 
 โครงสร้างองค์กร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองประปา
  กองสาธารณสุข
 
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
สถานที่สำคัญ
ผลิตภัณฑ์ตำบล
มุมอาเซียน
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ข่าวเด่น
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
วีดีทัศน์
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 E-mail
 Q & A
 รายงานผลดำเนินงานประจำปี
 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  แผนยุทธศาสตร์
  รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลัง
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 เทศบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๒
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 เทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ 2563
 เทศบัญญัติประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๕
 แนะนำการชำระภาษี
 
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
 รายงานการเงินเทศบาลตำบลชุมพลบุรี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รับฟังความเห็นงานด้านทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการการกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ 2564
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 E - Service
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้เทศบาล พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
 
สภาพเศรษฐกิจ
______________________________________________________________________________________________
สภาพเศรษฐกิจ
 

ด้านเศรษฐกิจ

๖.๑ การเกษตร

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปลูกข้าวหอมมะลิ

๖.๒ การปสุสัตว์

ประชากรในเขตเทศบาลตำบลชุมพลบุรี มีการเลี้ยงสุกร เลี้ยงโค เป็นอาชีพเสริมหลังว่างเว้น

จากการทำนา

๖.๓ การบริการ

เทศบาลตำบลชุมพลบุรี มีโรงแรม จำนวน แห่ง

๖.๔ การท่องเที่ยว

- แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อ่างเก็บน้ำหนองกระทุ่ม พื้นที่สวนสาธารณะ ปัจจุบันเทศบาล มีพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจเป็นที่สวนสาธารณะ

- งานเทศกาลปลาไหลข้าวใหม่หอมมะลิและงานกาชาด ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในสัปดาห์ที่สามของเดือนธันวาคม ซึ่งมีกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่ คือ ขบวนแห่ที่แสดงถึงศิลปวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตของชาว ชุมพลบุรี การตกแต่งขบวนแห่จากเมล็ดข้าวหอมมะลิ ผลิตภัณฑ์จากข้าวหอมมะลิ

การจัดนิทรรศการและจำหน่ายของดีเมืองชุมพลบุรี การแข่งขันจับปลาไหลนานาชาติ การแข่งขันกินปลาไหล การแข่งขันตำข้าวหุงข้าวแบบโบราณ การประกวดอาหารสูตรเด็ดจากปลาไหล ประกวดผ้าไหม การประกวดข้าวหอมมะลิ และอื่นๆ

- งานฉลองศาลเจ้าพ่อหลักเมืองและศาลปู่ตา เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองชุมพลบุรีมาตั้งแต่ มีการก่อตั้งเมืองชุมพลบุรีมา ถือเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวชุมพลบุรี ชาวชุมพลบุรีจึงกำหนดเอาวันขึ้น  ค่ำ เดือน ของทุกปี เป็นวันเซ่นไหว้และเฉลิมฉลองเจ้าพ่อหลักเมืองเพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งกิจกรรมการเซ่นไหว้จะประกอบด้วยการทำบุญบูชาดอกไม้ ธูปเทียนทองสักการะเจ้าพ่อ

๖.๕ อุตสาหกรรม

เทศบาลตำบลชุมพลบุรี มีแหล่งอุตสาหกรรม จำนวน แห่ง เป็นอุตสาหกรรมไม้แปรรูป

๖.๖ การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ

เทศบาลตำบลชุมพลบุรี มีกองทุนชุมชน กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มอาชีพ มีทุนในชุมชนที่เป็นทุนของชุมชน ให้หมู่บ้านให้สมาชิกได้กู้ยืมและทำกิจกรรมในหมู่บ้านชุมชน

 
 
 
 
 
( โทร. 0-4459-6410 , 0-63629-5914 ) chumphonburi64@gmail.com
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่อเทศบาล