กระดานสนทนาทั้งหมด
   
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 ข้อมูลการติดต่อ
 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 ประเมินคุณธรรมความโปร่งใส ITA ประจำปี 2566
 
 สำนักปลัดเทศบาล
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาฯ
 ร้องทุกข์ - ร้องเรียน
 อำนาจหน้าที่
 
 โครงสร้างองค์กร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองประปา
  กองสาธารณสุข
 
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
สถานที่สำคัญ
ผลิตภัณฑ์ตำบล
มุมอาเซียน
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ข่าวเด่น
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
วีดีทัศน์
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 E-mail
 Q & A
 รายงานผลดำเนินงานประจำปี
 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  แผนยุทธศาสตร์
  รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลัง
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 เทศบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๒
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 เทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ 2563
 เทศบัญญัติประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๕
 แนะนำการชำระภาษี
 
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
 รายงานการเงินเทศบาลตำบลชุมพลบุรี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รับฟังความเห็นงานด้านทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการการกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ 2564
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 E - Service
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้เทศบาล พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
 
���������������������������������������������������
______________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประกาศสถานที่รับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต เขตเลือกตั้งที่ 4  doc120230330094431.pdf   30-03-2566  20  2
2   ประกาศสถานที่รับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต เขตเลือกตั้งที่ 4  doc120230330094418.pdf   30-03-2566  20  0
3   วันที่ 15 - 19 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานแรงงานจังหวัดสุรินทร์ ได้บูรณาการกับสำนักงานเทศบาลตำบลชุมพลบุรี และประสานความร่วมมือกับอาสาสมัครแรงงานผู้นำชุมชน เพื่อดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  doc120230216085232.jpg   16-02-2566  58  1
4   โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดสุรินทร์  doc120230210111805.jpg doc220230210111805.jpg   10-02-2566  68  5
5   วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 นายภานุวงค์ ศรีประเสริฐ นายกเทศมนตรีตำบลชุมพลบุรี ได้ดำเนินการประชุมประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างภาระกิจ และพนักงานเหมา เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมการปฏิรูปตามแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สร้างความโปร่งใสภายในหน่วยงาน สร้างค่านิยมในการปฏิบัติหน้าที่และพึงปฏิบัติให้เป็นวัฒนธรรมสุจริตของเทศบาลตำบลชุมพลบุรี  doc120230210110706.jpg doc220230210110706.jpg doc320230210110706.jpg doc420230210110706.jpg doc520230210110706.jpg doc620230210110706.jpg   10-02-2566  109  64
6   การตอบแบบวัดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT  doc120230206135002.jpg   06-02-2566  85  14
7   การตอบแบบวัดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ITA  doc120230206134912.jpg   06-02-2566  46  2
8   ประกาศเจตนารมณ์  doc120230201112252.jpg   01-02-2566  65  10
9   สมัครมากันยังคะ ด่วนๆๆๆๆนะคะ https://forms.gle/im1nkXTy7KkyMqTo9  doc120221223101620.jpg   22-12-2565  66  2
10   “งานวิ่งการกุศล ชุมพลบุรี มินิมาราธอน 2023 “ เปิดรับสมัคตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 5 มกราคม 2566  doc120221223101334.jpg   22-12-2565  63  3
11   “งานวิ่งการกุศล ชุมพลบุรี มินิมาราธอน 2023 “เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 5 มกราคม 2566  doc120221223101134.jpg   22-12-2565  69  2
12   เทศบาลตำบลชุมพลบุรี ขอเชิญชวนผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ที่ และผู้ที่จะมีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 คนที่เกิดก่อน 2 กันยายน 2507(เกิดระหว่างวันที่ 2 กันยายน 2506 ถึง 1 กันยายน 2507) และผู้สูงอายุที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาใหม่ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลชุมพลบุรี แต่ยังไม่ได้ดำเนินการลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพจากเทศบาลตำบลชุมพลบุรี สามารถลงทะเบียนได้ ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30–16.30 น. ช่วงที่ 1 ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2565 - เดือนพฤศจิกายน 2565 ช่วงที่ 2 ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2566 - เดือนกันยายน 2566  doc120221019152226.jpg   19-10-2565  130  3
13   คณะกรรมการทำลายบัตรเลือกตั้งเทศบาลตำบลชุมพลบุรี ดำเนินการทำลายบัตรเลือกตั้งที่ครบกำหนดระยะเวลาการเก็บรักษา ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565  doc120220824021803.jpg doc220220824021803.jpg doc320220824021803.jpg doc420220824021803.jpg doc520220824021803.jpg doc620220824021803.jpg   24-08-2565  108  7
14   ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของหน่วยงานรัฐ  doc120220310032635.pdf   10-03-2565  190  132
15   ขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี  doc120220310032528.pdf   10-03-2565  165  125
16   ประกาศ การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมจริยธรรม และความโปร่งใสในการทำงาน  doc120220301085508.pdf   01-03-2565  198  141
17   ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชุม ๒๕๖๕  ครั้งที่ ๒ ครั้งที่ ๓ ครั้งที่ ๔ ครั้งที่ ๕ ครั้งที่ ๖   15-02-2565  165  136
18   แจ้งปฏิทินการจ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  doc120211007031622.jpg   07-10-2564  250  123
19   ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้ง เรื่องบัญชีรายชื่อผู้รับสมัครเลือกตั้ังสมาชิกสภาเทศบาลตำบลชุมพลบุรีที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครเลือกตั้ง เขต ๒  doc120210222042700.pdf   22-02-2564  309  33
20   ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้ง เรื่องบัญชีรายชื่อผู้รับสมัครเลือกตั้ังสมาชิกสภาเทศบาลตำบลชุมพลบุรีที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครเลือกตั้ง เขต ๑  doc120210222041459.pdf   22-02-2564  304  24
21   ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้ง เรื่องบัญชีรายชื่อผู้รับสมัครเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลชุมพลบุรีที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครเลือกตั้ง  doc120210222035239.pdf   22-02-2564  321  24
22   ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำสำนักงานเทศบาลตำบลชุมลบุรี เรื่องกำหนดสถานที่ หลักเกณฑืและวิธีการปิดประกาศและปิดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง  doc120210222033404.pdf   08-02-2564  328  19
23   ประกาศเทศบาลตำบลชุมพลบุรี เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2564  doc120210129024835.pdf   22-01-2564  314  31
24   ประกาศเทศบาลตำบลชุมพลบุรี เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563  doc120210129024356.pdf   22-01-2564  294  18
25   แบบกำหนดสถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาและนายก เทศบาลตำบลชุมพลบุรี  doc120010127141306.pdf   16-11-2563  547  16
26   รายงานผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม  doc120210715082933.pdf   13-10-2563  248  21
27   ประกาศเทศบาลตำบลชุมพลบุรี เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณร่ายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  doc120201007201550.pdf   01-10-2563  414  17
28   รายงานผลด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม  doc120200927214838.pdf   27-09-2563  417  15
29   ประกาศเทศบาลตำบลชุมพลบุรี เรื่อง ประกาศกำหนดเปิดเผยราคากลางและวงเงินงบประมาณที่มิใช่งานก่อสร้าง  doc120200902024209.pdf   28-08-2563  437  21
30   ประกาศขอขยายระยะเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒  doc120200827201823.pdf   28-08-2563  420  22
31   ประกาศเทศบาลตำบลชุมพลบุรี เรื่อง ประกาศกำหนดเปิดเผยราคากลางและวงเงินงบประมาณที่มิใช่งานก่อสร้าง  doc120200820012005.pdf   18-08-2563  394  23
32   ประกาศเทศบาลตำบลชุมพลบุรี เรื่อง ประกาศกำหนดเปิดเผยราคากลางและวงเงินงบประมาณในงานจ้างก่อสร้าง  doc120200820013832.pdf   14-08-2563  403  26
33   ประกาศเทศบาลตำบลชุมพลบุรี เรื่อง ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ผู้ที่จะดำเนินการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ที่ตื่นเขิน (กุดคณฑี 2) ชุมชนประปา บ้านชุมพลบุรี หมู่ที่ 18 ตำบลชุมพลบุรี อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ โดยไม่ใช้งบประมาณทางราชการ  doc120200820012800.pdf   14-08-2563  452  19
34   ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  doc120210813073455.pdf   13-08-2563  240  16
35   ประกาศเทศบาลตำบลชุมพลบุรี เรื่อง ประกาศกำหนดเปิดเผยราคากลางและวงเงินงบประมาณในงานจ้างก่อสร้าง  doc120200803040521.pdf   30-07-2563  481  25
36   คำสั่งเทศบาลตำบลชุมพลบุรี เรื่อง มอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล  doc120200810035202.pdf   01-07-2563  452  23
37   ประกาศเรื่อง ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลชุมพลบุรี  doc120200702085547.pdf   01-07-2563  427  23
38   ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) และรายการห้องชุด (ภ.ด.ส.๔) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒  doc120200811044637.pdf   29-05-2563  422  23
39   ประกาศประชาสัมพันธ์การออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ในเขตเทศบาลตำบลชุมพลบุรี  doc120200811051512.pdf   01-05-2563  389  19
40   ประกาศเทศบาลตำบลชุมพลบุรี เรื่อง ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2562  doc120200107194649.pdf   07-01-2563  557  22
41   นโยบายการต่อต้านการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  doc120191105004145.pdf   05-11-2562  622  108
42   นโยบายต่อต้านการให้หรือรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรเทศบาลตำบลชุมพลบุรี  doc120191105004059.pdf   05-11-2562  536  108
43   มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน  doc120191105003910.pdf   05-11-2562  522  130
44   สำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลชุมพลบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒    24-10-2562  392  14
45   ประชาสัมพันธ์การออกอบบสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ในเขตเทศบาลตำบลชุมพลบุรี    22-10-2562  426  14
46   เทศบาลตำบลชุมพลบุรี ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี พ.ศ. 2562    13-09-2562  643  16
47   ประกาศเทศบาลตำบลชุมพลบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลชุมพลบุรี  doc120190912011439.pdf   09-09-2562  559  122
48   สำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลชุมพลบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒    27-08-2562  399  14
49   ประกาศเทศบาลตำบลชุมพลบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  doc120190912011538.pdf   19-08-2562  572  33
50   สำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลชุมพลบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒    14-08-2562  1082  14
51   สำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลชุมพลบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒    29-05-2562  412  14
52   สำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลชุมพลบุรี สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒    25-02-2562  426  14
53   จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์  doc120200811044411.pdf   02-01-2562  394  16
54   ประกาศให้เจ้าของป้ายซึ่งได้ติตตั้งป้ายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลชุมพลบุรีอันต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ฯ  doc120200811044315.pdf   02-01-2562  409  14
55   ประกาศให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบและชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี ๒๕๖๒  doc120200811043933.pdf   02-01-2562  472  16
56   ภาษีป้าย  doc120190605213543.pdf   02-01-2562  595  21
57   ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีท้องถิ่น  doc120190605213501.pdf   02-01-2562  592  21
58   ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  doc120190605213337.pdf   02-01-2562  581  19
59   ทะเบียนพาณิชย์  doc120190605213301.pdf   02-01-2562  584  17
60   จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์  doc120190605213223.pdf   02-01-2562  550  21
 หน้า 1 | 2 | 
 
 
 
 
 
( โทร. 0-4459-6410 , 0-63629-5914 ) chumphonburi64@gmail.com
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่อเทศบาล