กระดานสนทนาทั้งหมด
   
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
 ข้อมูลการติดต่อ
 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 ประเมินคุณธรรมความโปร่งใส ITA ประจำปี 2566
 
 สำนักปลัดเทศบาล
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาฯ
 ร้องทุกข์ - ร้องเรียน
 อำนาจหน้าที่
 
 โครงสร้างองค์กร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองประปา
  กองสาธารณสุข
 
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
สถานที่สำคัญ
ผลิตภัณฑ์ตำบล
มุมอาเซียน
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ข่าวเด่น
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
วีดีทัศน์
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 E-mail
 Q & A
 รายงานผลดำเนินงานประจำปี
 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  แผนยุทธศาสตร์
  รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลัง
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 เทศบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๒
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 เทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ 2563
 เทศบัญญัติประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๕
 แนะนำการชำระภาษี
 
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รับฟังความเห็นงานด้านทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการการกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ 2564
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 E - Service
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้เทศบาล พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
 
ประ�าศจัดซื้อจัดจ้าง
______________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประกาศ เรื่องวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง  doc120230323185536.pdf   23-03-2566  1  1
2   ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำสองข้างทางถนนค่ายลูกเสือ หมู่ที่ ๑๕ ชุมชนคุ้มเหนือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  doc120230310143544.pdf   10-03-2566  7  2
3   ประกาศเรื่อง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง  doc120230307224041.pdf   07-03-2566  21  21
4   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณประโยชน์ (แยกถนนรอบเมือง-กุดคณฑี)หมู่ ๑๘ ชุมชนประปา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  doc120230302143408.pdf   02-03-2566  13  2
5   ประกาศ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง  doc120230221154635.pdf   21-02-2566  16  6
6   ประกาศ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง  doc120230217151550.pdf   17-02-2566  16  4
7   ประกาศ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง  doc120230217151455.pdf   17-02-2566  16  3
8   ประกาศ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง  doc120230217151247.pdf   17-02-2566  26  3
9   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกุดคณฑี หมู่ที่ ๑๘ ชุมชนประปา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์(e-bidding)  doc120230202092749.pdf   02-02-2566  24  6
10   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนกุดคณฑี)  doc120221209124651.pdf   09-12-2565  37  1
11   ประกาศ เรื่องวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง  doc120221209124456.pdf   09-12-2565  41  1
12   ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   07-09-2565  76  9
13   ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   07-09-2565  84  2
14   ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   07-09-2565  68  1
15   ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   07-09-2565  67  0
16   ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   07-09-2565  74  4
17   ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง  doc120220708110336.pdf   08-07-2565  86  108
18   ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง  doc120220708110204.pdf   08-07-2565  89  2
19   ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง  doc120220708110036.pdf   08-07-2565  114  2
20   ประกาศ เรื่องวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง  doc120220701071453.pdf   01-07-2565  89  3
21   ประกาศ เรื่องวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง  doc120220609084508.pdf   09-06-2565  104  4
22   ประกาศ เรื่องวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง  doc120220609084438.pdf   09-06-2565  182  2
23   ประกาศ เรื่องวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง  doc120220609030453.pdf   09-06-2565  90  3
24   ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง  doc120220510040613.pdf   10-05-2565  111  5
25   ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง  doc120220510040535.pdf   10-05-2565  96  2
26   ประกาศ เรื่องวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง  doc120220412112351.pdf   12-04-2565  113  11
27   ประกาศ เรื่องวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง  doc120220412112115.pdf   12-04-2565  96  20
28   ประกาศกำหนดเปิดเผยราคากลางและวงเงินงบประมาณในงานจ้างก่อสร้าง  doc120220104043157.pdf   28-12-2564  167  11
29   การประมูลเช่าพื้นที่ว่างเปล่า (ทิศตะวันตกโลตัส)  doc120211220033438.pdf   20-12-2564  163  9
30   ภดส.๓  doc120211126034715.pdf   26-11-2564  150  7
31   บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๔  doc120211126034628.pdf   23-11-2564  168  7
32   ประชาสัมพันธ์การออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูก ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ในเขตเทศบาลตำบลชุมพลบุรี  doc120211126034910.pdf   15-11-2564  191  4
33   ประกาศกำหนดเปิดเผยราคากลางและวงเงินงบประมาณในงานจ้างก่อสร้าง  doc120211012060816.pdf   12-10-2564  201  5
34   ประกาศกำหนดเปิดเผยราคากลางและเงินงบประมาณในงานจ้างก่อสร้าง  doc120210817015810.pdf   17-08-2564  227  7
35   ประกาศกำหนดเปิดเผยราคากลางและเงินงบประมาณในงานจ้างก่อสร้าง  doc120210817015740.pdf   17-08-2564  186  6
36   ประกาศกำหนดเปิดเผยราคากลางและวงเงินงบประมาณในงานจ้างก่อสร้าง  doc120210817015712.pdf   17-08-2564  179  4
37   ประกาศกำหนดเปิดเผยราคากลางและเงินงบประมาณในงานก่อสร้าง  doc120210521102218.pdf   21-05-2564  225  12
38   ประกาศกำหนดเปิดเผยราคากลางและเงินงบประมาณในงานก่อสร้าง  doc120210521102235.pdf   21-05-2564  226  6
39   ประกาศเทศบาลตำบลชุมพลบุรี เรื่อง ประกาศกำหนดเปิดเผยราคากลางและวงเงินงบประมาณในงานจ้างก่อสร้าง  doc120210405083741.pdf   23-02-2564  228  4
40   ประกาศเทศบาลตำบลชุมพลบุรี เรื่อง ประกาศกำหนดเปิดเผยราคากลางและวงเงินงบประมาณที่มิใช่งานก่อสร้าง  doc120210405083541.pdf   25-01-2564  254  6
41   ประกาศกำหนดเปิดเผยราคากลางและเงินงบประมาณในงานก่อสร้าง  doc120210816015009.pdf   11-09-2563  196  3
42   ประกาศเทศบาลตำบลชุมพลบุรี เรื่อง ประกาศกำหนดเปิดเผยราคากลางและวงเงินงบประมาณในงานจ้างก่อสร้าง  doc120210405082901.pdf   30-07-2563  248  7
43   ประกาศเทศบาลตำบลชุมพลบุรี เรื่อง การสรรหาผู้ประสงค์ที่จะดำเนินการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ที่ตื่นเขิน (กุดคณฑี ๒) ชุมชนประปา บ้านชุมพลบุรี หมู่ที่ ๑๘ ตำบลชุมพลบุรี อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ  doc120210405082516.pdf   20-07-2563  228  12
44   ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุกดีเซล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  doc120190916013043.pdf   11-09-2562  529  96
45   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์สำนักงานเทศบาลตำบลชุมพลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  doc120190916012044.pdf   11-09-2562  582  105
46   ประกาศกำหนดเปิดเผยราคากลางและวงเงินงบประมาณในงานจ้างก่อสร้าง  doc120190916010750.pdf   05-09-2562  1333  97
47   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า  ไฟล์เอกสาร 1   29-08-2562  748  97
48   รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน เทศบาลตำบลชุมพลบุรี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561  doc120190902193928.pdf   26-08-2562  744  93
49   ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา  doc120190902002909.pdf   20-08-2562  497  6
50   ประกาศกำหนดเปิดเผยราคากลางและวงเงินงบประมาณที่มิใช่งานก่อสร้าง  doc120190805194934.pdf   06-08-2562  541  8
51   ประกาศกำหนดเปิดเผยราคากลางและวงเงินงบประมาณที่มิใช่งานก่อสร้าง  doc120190611212333.pdf   23-05-2562  607  6
52   ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้างประเภทอื่น ที่มิใช่งานก่อสร้าง  doc120190422201939.pdf   22-04-2562  514  8
53   ประกาศกำหนดเปิดเผยราคากลางและวงเงินงบประมาณที่มิใช่งานก่อสร้าง  doc120190131210454.pdf   31-01-2562  591  9
54   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  doc120181211211014.pdf doc220181211211030.pdf   11-12-2561  562  17
55   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  doc120181211210852.pdf doc220181211210916.pdf doc320181211210933.pdf doc420181211210949.pdf   11-12-2561  620  17
56   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  doc120181211210754.pdf   11-12-2561  536  6
57   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  doc120181211210702.pdf doc220181211210720.pdf   11-12-2561  561  9
58   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง2.1  doc120180907024328.pdf   07-09-2561  546  12
59   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง  doc120180907024241.pdf   07-09-2561  521  24
60   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง  doc120180907021444.pdf   07-09-2561  540  4
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 
 
 
 
 
 
( โทร. 0-4459-6410 , 0-63629-5914 ) chumphonburi64@gmail.com
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่อเทศบาล